بررسی اثر شرایط انبارداری بر شاخص های جوانه زنی و ضرایب حیات بذر عدس (Lens culinaris) و نخود (Cicer arientinum )

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی اثر دما، محتوی رطوبت بذر و زمان بر روی زوال بذر عدس (Lens culinaris) و نخود (Cicer arientinum) ؛ همچنین کمی سازی این اثر و تعیین ضرایب حیات، آزمایشی به صورت فاکتوریل شامل دما در چهار سطح (5، 19، 33 و 47 درجه سانتی گراد) ، محتوی رطوبت بذر در سه سطح (5، 12 و 19 درصد) و زمان در شش سطح (یک، دو، سه، چهار، پنج و شش ماه) در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. بعد از هر بار نمونه گیری در پایان هر ماه انبارداری، آزمون جوانه زنی استاندارد و تست هدایت الکتریکی مواد نشت یافته از بذر انجام گرفت. اثر سه گانه دما، محتوی رطوبت و زمان بر روی شاخص های درصد جوانه زنی کل و سرعت جوانه زنی در سطح پنج درصد معنی دار بود. کمترین سطح زوال در دمای 5 درجه سانتی گراد با محتوی رطوبت 5 درصد بود که برای عدس بعد از یک ماه جوانه زنی از 98 به 92درصد و برای نخود از 99 به 98 درصد کاهش یافت. با گذشت زمان هدایت الکتریکی افزایش یافت و در دماهای بالا این افزایش بیشتر بود. V= Ki- p /10KE – CW log10 m – CH t – CQ t معادله قابلیت حیات بذر میباشد که در آنCH, KE ،CW وCQ ضرایب ثابت معادله به ترتیب برای عدس2919/4، 4928/1، 0244/0و 00017/0و نخود 5067/8، 5238/4، 0486/0و00028/0 محاسبه گردید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -92
لینک کوتاه:
magiran.com/p1910523 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.