راهبردهای پایدار تکاملی دفاع و حمله برای اهداف وابسته و چندحالته با رویکرد قابلیت اطمینان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مدل سازی برای بهینه یابی سرمایه گذاری دفاع و حمله ی سیستم های پیچیده در نظر گرفته شده است که زیرسیستم های موجود در آن ها،
به یکدیگر وابسته هستند و عمل نکردن یک زیرسیستم در عملکرد مطلوب سایر زیرسیستم ها به صورت احتمالی تاثیرگذار است. در مدل
ایستای پیشنهادی این تحقیق، با توجه به احتمالات موجود در حمله ی موفق، ضریب وابستگی زیرسیستم ها، حالت های مختلف عملکرد
سیستم، ساختار قابلیت اطمینان و رویکرد تئوری بازی ها در پیدا نمودن نقطه ی تعادل، یک مدل برنامه ریزی غیرخطی برای تعیین میزان
سرمایه گذاری دفاع و حمل هی تمامی زیرسیستم ها، ارائه شده است. سپس با توجه به نتایج به دست آمده از مدل پیشنهادی ایستا، پویایی
سیستم و مفاهیم نظریه ی تکاملی بازی ها، یک روش جدید و پویا برای تعیین راهبرد های پایدار دفاع و حمله معرفی می شود. با توجه به
الگوی ارائه شده، راهبردهای پایدار تکاملی در طول زمان، از منظر مدافع، مهاجم و کل سیستم، مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت، مدل
ارائه شده ی تحقیق برای یک مثال عددی، استفاده شده و نتایج آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -98
لینک کوتاه:
magiran.com/p1911852 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.