آنالیز بیوانفورماتیکی پروتئین مایکوباکتریایی Rv1733c بعنوان کاندیدای واکسن، همسانه سازی و بیان آن در Escherichia coli

پیام:
چکیده:
از آنجا که تعداد زیادی از جمعیت جهان به صورت نهفته با باسیل سل (Mycobacterium tuberculosis) آلوده هستند، واکسن هایی که سل نهفته را مورد هدف قرار بدهند تاثیر قابل توجهی در کنترل شیوع جهانی سل خواهند داشت. در این پژوهش ابتدا آنالیزهای بیوانفورماتیک روی یک پروتئین مایکوباکتریایی مربوط به فاز نهفته عفونت به نام Rv1733c انجام شد و پیش بینی شد که Rv1733c یک پروتئین غشایی با تعداد زیادی اپیتوپ های سلول B و T است که آن را کاندیدی مناسبی برای تولید واکسن می سازد. سپس، ژن rv1733c از H37Rv M. tuberculosis به صورت شیمیایی سنتز شد، در پلاسمید pTG19-T قرار داده شد و پلاسمید نوترکیب حاصل به E. coli Top10 ترنسفورم شد. پس از تایید توسط برش آنزیمی و توالی یابی، قطعه DNA مورد نظر به پلاسمید pET23a (+) منتقل و در (E. coli BL21 (DE3 بیان شد. پروتئین بیان شده بصورت باندی با وزن ملکولی تقریبی kDa 24 در ژل SDS-PAGE مشاهده شدکه توسط آنتی بادی علیه دنباله هیستیدینی آن، باندی با اندازه مشابه در آنالیز وسترن بلات آشکار شد. در نهایت خالص سازی پروتئین با استفاده از یک کیت کروماتوگرافی تمایلی برای دنباله هیستیدینی صورت پذیرفت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
178 -189
لینک کوتاه:
magiran.com/p1912291 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!