مطالعه استانداردهای توسعه منابع انسانی درسازمان های آموزشی دریایی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف پژوهش حاضرمطالعه استانداردهای توسعه منابع انسانی درسازمان های آموزشی دریایی بودکه به روش توصیفی ازنوع پیمایشی اجراشد. جامعه آماری کلیه کارکنان سازمان های آموزشی دریایی که 255 نفربه روش تصادفی ساده به عنوان نمونه اماری انتخاب گردید. ابزارجمع آوری داده هاپرسشنامه محقق ساخته بود. به منظورشناسائی مولفه های موثردراستانداردسازی توسعه منابع انسانی دریایی ازآزمون T یک متغیره استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان دادکه، استانداردهای توسعه منابع انسانی درسازمان های آموزشی دریایی عبارتنداز: تعهد سازمان به حمایت از منابع انسانی، تشویق منابع انسانی دربهبودعملکرد،تقدیرازمشارکت منابع انسانی درسازمان ،تعهد سازمان به تضمین برابری فرصت هابرای منابع انسانی ،داشتن برنامه وهدفهای روشن سازمان درتوسعه منابع انسانی،همسویی اهداف ومقاصدسازمان با توسعه منابع انسانی ، آگاهی منابع انسانی ازنقش مشارکت در تحققق هدفهای سازمانی ،حمایت مدیران ازتوسعه منابع انسانی درسازمان ،یادگیری مستمرمنابع انسانی درسازمان، بهبودعملکردتیمی وفردی ،درک منابع انسانی از تاثیرعملکردتیمی وفردی درسازمان وبهبود عملکردسازمان درتوسعه منابع انسانی می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
103 تا 117
لینک کوتاه:
magiran.com/p1912371 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!