اثر سطوح مختلف عصاره هیدروالکلی گیاه دارواش (Viscum album) بر شاخص های رشد و خون شناسی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)

پیام:
چکیده:
در این تحقیق اثر عصاره هیدروالکلی گیاه دارواش بر شاخص های رشد و خونی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) مطالعه شد. برای این منظور 36 قطعه تاسماهی سیبری با وزن متوسط 119/8±721/6 گرم در 3 تیمار و هر تیمار با 3 تکرار تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی شامل غلظت های صفر (گروه کنترل) ، 50 و 500 میلی گرم عصاره به ازای هر کیلوگرم غذای پایه بود. ماهی ها روزانه 3 بار در حد سیری به مدت 12 هفته غذادهی شدند. هر دو هفته یکبار زیست سنجی ماهی ها انجام شد و در پایان دوره آزمایش از 6 ماهی در هر تیمار به صورت تصادفی خون گیری شد و میزان شاخص های رشد و شاخص های خونی اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری در هیچ یک از شاخص های رشد اندازه گیری شده در بین تیمار شاهد و تیمارهای تغذیه شده با عصاره دارواش وجود ندارد (0/05<P). میزان شاخص های خونی در هیچ یک از تیمارها اختلاف معنی داری باهم نداشت (0/05<P). نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از عصاره هیدروالکلی دارواش با غلظت های به کار رفته در این تحقیق به صورت خوراکی تاثیر معنی داری روی شاخص های رشد و خونی تاسماهی سیبری ندارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
109 -121
لینک کوتاه:
magiran.com/p1912463 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!