بررسی تاثیر بازدید از منزل بر شاخص های تکامل نوزادان کم وزن

پیام:
چکیده:

پیش زمینه و هدف:  نوزادان نارس، گروه در معرض خطری هستند که مشکلات زیادی نسبت به نوزادان طبیعی دارند و برای ادامه حیات و کسب روند رشد و نمو طبیعی نیاز به مراقبت دقیق دارند. این مطالعه باهدف تعیین تاثیر بازدید از منزل بر شاخص های تکامل، در نوزادان کم وزن انجام شده است. مواد وروش کار: مطالعه حاضر نوع کارآزمایی بالینی یک سویه کور بود. نمونه های پژوهش شامل 90 نوزاد کم وزن 1500 تا 2500 گرم متولدشده در بیمارستان رازی مرند که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند و از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب، سپس با تخصیص تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. گروه مداخله، علاوه بر مراقبت های روتین، در هفته های اول تا چهارم پس از ترخیص، یک بار در هفته بازدید از منزل به مدت 45 دقیقه دریافت نمودند. مشارکت کنندگان در گروه مداخله، با توجه به نیازهای پیش بینی نشده خود، به صورت 24 ساعته امکان برقراری تماس تلفنی با پژوهشگر را داشتند. گروه کنترل فقط مراقبت های روتین را دریافت کردند. ابزار گردآوری داده ها شامل برگه ثبت اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه تکامل نوزاد کم وزن بود، که در بدو تولد و ماه های اول، دوم و سوم تکمیل شد. تجزیه وتحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 15 و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون کای دو و تی تست) انجام شد. سطح معنی داری P<0/05 در نظر گرفته شد.

یافته ها

میانگین وزن نوزادان در گروه مداخله 12/223±08/2313 و در گروه کنترل 61/247 ± 84/2308 گرم بود. متغیرهایی نظیر تحصیلات مادر، میزان درآمد، رتبه تولد و شاخص های رشد بدو تولد در دو گروه اختلاف معنی داری نداشتند. میانگین امتیاز کل تکامل (0. 0001p<) نوزادان کم وزن در ماه سوم بر اساس فرم ASQ تفاوت معنی دار آماری داشت، به طوری که میانگین امتیاز حیطه حل مسئله، حیطه شخصی و اجتماعی و میانگین امتیاز تکامل نوزادان در ماه سوم در گروه تجربه بیشتر از کنترل بود. ولی میانگین امتیاز در حیطه حرکات ظریف (0. 35p=) تفاوت معنی دار آمار نداشت.

نتیجه گیری

برنامه مراقبتی بازدید از منزل بر شاخص های تکامل نوزادان کم وزن، تاثیر داشته است. به طوری که شاخص های تکامل نوزادان در گروه مداخله ارتقاء یافته است. بنابراین بهتر است، پرستاران و سایر مراقبین سلامت نوزادان برنامه های مراقبتی مبتنی بر ویزیت از منزل را در مراقبت از نوزادان نارس به کارگیرند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
455 -464
لینک کوتاه:
magiran.com/p1912855 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.