مقایسه روش های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره در تخمین مقادیر آرسنیک خاک

(مطالعه موردی: استان کردستان، ایران)
پیام:
چکیده:
آرسنیک از عناصر بسیار سمی است که مشکلات زیست محیطی و بهداشتی زیادی را در برخی نقاط جهان بوجود آورده است. بافت خاک، ظرفیت تبادل کاتیونی، کربنات ها، آنیون های محلول، اکسیدهای آهن و زمین شناسی اصلی ترین خصوصیات کنترل کننده آرسنیک خاک می باشند. 227 نمونه از منطقه آلوده به آرسنیک شهرستان بیجار جمع آوری و علاوه بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی معمول مقادیر اکسیدهای آهن و آرسنیک کل خاک اندازه گیری شد. داده ها به سه سری داده، شامل سری آموزش (80% داده ها) ، صحت سنجی (10% داده ها) و آزمون (10% داده ها) تقسیم گردید. مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره برای تعیین پارامترهای موثر بر میزان توزیع مکانی آرسنیک خاک و تخمین مقدار آرسنیک خاک استفاده شدند. شاخص های ارزیابی ریشه مربعات خطا، میانگین خطا، خطای استاندارد نسبی و کارایی مدل نشان دادند که مدل شبکه عصبی مصنوعی 1 (به ترتیب با 37/54، 37/9، 33/0 و 81/0 برای کل خاک و 28/54، 44/12، 36/0 و 95/0 برای خاک عمقی و 89/72، 33/27، 49/0 و 82/0 برای خاک سطحی) و مدل شبکه عصبی مصنوعی 2 (به ترتیب با 16/21، 73/5، 24/0 و 88/0 برای کل خاک و 62/17، 22/10، 14/0 و 96/0 برای خاک عمقی و 83/44، 34/17، 28/0 و 92/0 برای خاک سطحی) در مقایسه با مدل رگرسیون خطی چندگانه (به ترتیب با 94/83، 29، 52/0 و 64/0 برای کل خاک و 68/88، 58/30، 58/0 و 77/0 برای خاک عمقی و 18/76، 56، 52/0 و 73/0 برای خاک سطحی) دارای کارایی بالاتری در تخمین آرسنیک می باشند و استفاده از فاکتور زمین شناسی در کنار خصوصیات فیزیکوشیمیایی سبب افزایش دقت تخمین آرسنیک می گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
99
لینک کوتاه:
magiran.com/p1912966 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.