بررسی شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در کارگران صنایع پتروشیمی: یک مطالعه مقطعی در بندر عسلویه در سال 1395

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه
اختلالات روانی از جمله افسردگی، اضطراب و استرس از تعیین کننده های مهم در کیفیت زندگی و بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی کارگران است. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در بین کارگران صنایع پتروشیمی در بندر عسلویه در سال 1395 انجام گرفت.
روش بررسی
این مطالعه مقطعی بر روی 167 کارگر شاغل در صنایع پتروشیمی صورت گرفت. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه دو قسمتی شامل اطلاعات زمینه ای و پرسشنامه استاندارد غربالگری سلامت روان - افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) 21 بود. داده ها با نرم افزار آماری SPSS20 و با استفاده از آزمون های آماری ANOVA و آزمون تعقیبی Tukey مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
شیوع افسردگی در مطالعه حاضر 92/38 درصد، شیوع اضطراب 31/44 درصد و شیوع استرس 34/29 درصد بود. همچنین مقایسه اختلالات افسردگی، اضطراب و استرس با متغیرهای جمعیت شناختی نشان داد که ارتباط معنی داری بین سن، وضعیت تاهل، تحصیلات و رضایت از شغل وجود دارد (05/0>P).
نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاکی از شیوع افسردگی، اضطراب و استرس از 29 تا 44 درصد درکارگران می باشد. از عوامل جمعیت شناختی شامل سن، وضعیت تاهل، تحصیلات و رضایت از شغل ارتباط معنی داری با افسردگی، اضطراب و استرس نشان داد. انجام مطالعات وسیع تر در این زمینه و شناسایی عوامل زمینه ای دیگر در ارتباط با این نوع اختلالات ضروری است. همچنین برنامه ریزی جهت تدوین بسته های مداخله ای و حمایتی برای کارگران به منظور توانمند کردن آن ها در محیط کاری امری ضروری است.
زبان:
فارسی
صفحات:
234 تا 244
لینک کوتاه:
magiran.com/p1913012 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!