بررسی سبک زندگی ارتقادهنده سلامت بهورزان خانه های بهداشت شهرستان‫های خلخال و کوثر در سال 1395

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سبک زندگی ارتقادهنده سلامتی شامل اقدامات و عقایدی است که افراد را متقاعد به سالم ماندن و محافظت از آنها در مقابل بیماری ها می‫کند. این مطالعه جهت بررسی برخی از ابعاد سبک زندگی بهورزان خانه های بهداشت شهرستان خلخال و کوثر انجام شد.
روش کار
این مطالعه مقطعی با شرکت 120 نفر از بهورزان شهرستان‫های خلخال و کوثر انجام شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیکی و پرسشنامه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت والکر استفاده گردید. داده ها با روش‫های آمار توصیفی و آزمون‫های آماری t مستقل، ANOVA، آزمون نیرومند ولچ و آزمون تعقیبی توکی، با استفاده از نرم افزار SPSS-20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
میانگین سن شرکت کنندگان 4/6±40 بود و اکثریت آنها را زنان تشکیل می‫دادند (66%). امتیاز کلی سبک زندگی ارتقادهنده سلامت 65/0±3/2 بود. بالاترین و پایین‫ترین امتیاز بترتیب در بعد خود شکوفایی (61/0±05/3) و حمایت بین فردی (76/0±90/1) مشاهده شد. از بین ابعاد مختلف سبک زندگی، بعد «فعالیت بدنی» با متغیر سن، بعد «حمایت بین فردی» با متغیرهای جنسیت و وضعیت تاهل، بعد «خودشکوفایی» با متغیر جنسیت و امتیاز کلی سبک زندگی با متغیر سابقه کار رابطه معنی داری را نشان دادند.
نتیجه گیری
بر اساس نتایج این مطالعه، رفتارهای ارتقادهنده سلامت در بهورزان خانه های بهداشت نسبت به مطالعات مشابه انجام شده وضعیت مطلوبی نداشت. ابعاد مختلف سبک زندگی شرکت کنندگان با برخی متغیرهای دموگرافیکی شامل سن، جنس و وضعیت تاهل رابطه معنی داری نشان داد. در هر دو جنس پایین‫ترین امتیاز در بعد «حمایت بین فردی» مشاهده شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
530 -540
لینک کوتاه:
magiran.com/p1913480 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!