بررسی اثربخشی روان درمانی معنوی مذهبی مبتنی بر آموزه‫ های اسلام بر کیفیت زندگی زنان نابارور

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
بررسی ها نشان می‫دهند که اثرات روان شناختی منفی ناباروری برای زنان در مقایسه با مردان بیشتر است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روان درمانی معنوی- مذهبی مبتنی بر آموزه های اسلام بر کیفیت زندگی زنان نابارور است.
روش کار
روش این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان نابارور شهر شیراز در تابستان سال 1396 تشکیل می‫دادند. نمونه آماری بالغ بر 36 نفر 18 نفر گروه ازمایش و 18 نفر گروه کنترل بود که به روش نمونه گیری در دسترس از مراکز ناباروری شیراز انتخاب شدند. دو گروه از نظر ملاک‫های ورود به پژوهش همتا شدند و گروه آزمایش به مدت 8 جلسه هفتگی 45 دقیقه ای تحت روان‫درمانی معنوی- مذهبی مبتنی بر آموزه های اسلام قرار گرفتند؛ در حالی‫که گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. هر دو گروه پرسشنامه کیفیت زندگی (فرم کوتاه 36 سوالی، 36-SF) را قبل از مداخله به عنوان پیش آزمون و بعد از مداخله به عنوان پس آزمون تکمیل کردند.
یافته ها
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-16 و آزمون تحلیل کوواریانس انجام شد. تاثیر برنامه آموزش معنوی- مذهبی مبتنی بر آموزه های اسلام بر کیفیت زندگی در سطح کمتر از 05/0 معنی دار بود، بدین معنی که 882/0 از تغییرات حاصل در میانگین نمرات پس‫آزمون نسبت به پیش‫آزمون متغیر کیفیت زندگی در گروه آزمایش به علت برنامه آموزش معنوی- مذهبی مبتنی بر آموزه های اسلام بود.
نتیجه گیری
نتایج نشان داد که اثربخشی روان درمانی معنوی- مذهبی مبتنی بر آموزه های اسلام بر کیفیت زندگی زنان نابارور تاثیر داشت و آنها را بهبود بخشید. لذا این امر در جامعه ما، که مذهب و معنویت جایگاهی ویژه دارد، توجه بیشتری می طلبد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
589 -598
لینک کوتاه:
magiran.com/p1913495 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!