مبانی نظری امام خمینی در عشق عرفانی و مقایسه آن با مبانی بنیانگذار عرفان عاشقانه، احمد غزالی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
جریان عرفان عاشقانه چه در بعد نظری و چه در بعد عملی و سلوکی، دارای اصول و ویژگی هایی است که کمتر بدان توجه شده است. با مشخص نمودن چند مورد مهم از اصول و ویژگی های نظری در آثار احمد غزالی میتوان دریافت که چگونه او توانسته است جر ان عرفان عاشقانه را به صورت یک  جریان و ساحت مستقل و شکوفا رواج دهد و در مقا سه با آرای امام در آن موضوع میتوان در افت ه عرفان عاشقانه خراسانی تا چه حد توانسته است در آرای عرفانی  عارف معاصر هرچند با مشربی متفاوت، تاثیرگذار باشد. مدعا کک و دستآورد ا ن پژوهش به طور مشخص ا ن است هامام خمینی به عنوان عارفی برخاسته از م تب ابنعربی و با مشرب صدرا ی، مبانی عرفان عاشقانه  خراسان را هرچند به طور لی میپذ رد و بخصوص در اشعار خود با زبانی بسیار  شبیه با زبان عرفای خراسان بیان میدارد، اما گاه بخصوص در آثار منثور، همان اصول را به گونهای د گر و به بیانی را ج در م تب ابنعربی مطرح ساخته است و تحت تاثیر رو ی یرد را ج در فقه شیعی، به اصول ناظر به برخی از سنن عرفان  عاشقانه همچون عشق مجازی، توجه چندانی نداشته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 92
لینک کوتاه:
magiran.com/p1913828 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!