اثر تغذیه مکمل اسید لینولئیک مزدوج و مخلوط کنجاله و روغن کنجد بر عملکرد و ترکیب اسیدهای چرب شیر گاوهای شیری هولشتاین طی دوره انتقال

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعه: تغذیه منابع اسیدهای چرب غیراشباع در گاوهای شیری به عنوان راهکاری جهت بهبود وضعیت سلامت دام بعد از زایش و الگوی اسید چرب شیر پیشنهاد شده است.
هدف
این آزمایش با هدف بررسی اثر تغذیه مکمل اسید لینولئیک مزدوج و مخلوط کنجاله و روغن کنجد طی دوره انتقال بر عملکرد و ترکیب اسیدهای چرب شیر گاوهای شیری هولشتاین انجام شد.
روش کار
تعداد 21 راس گاو چند شکم زایش (با آبستنی 249 روز) در قالب طرح کاملا تصادفی به جیره های حاوی 1- جیره شاهد، حاوی نمک های کلسیمی روغن پالم (بترتیب 95/0 و 68/1 درصد ماده خشک در پیش و پس از زایش) ، 2- مکمل اسید لینولئیک مزدوج (بترتیب 4/0 و 5/0 درصد ماده خشک در پیش و پس از زایش) 3- کنجاله کنجد (بترتیب 18/2 و 32/4 درصد ماده خشک در پیش و پس از زایش) و روغن کلسیمی کنجد) بترتیب 83/0 و 4/1 درصد ماده خشک در پیش و پس از زایش) بعنوان منبع امگا-6 اختصاص داده شدند.
نتایج
ماده خشک مصرفی، وزن بدن، نمره وضعیت بدنی، میانگین تولید شیر روزانه و همچنین درصد و مقدار پروتئین، لاکتوز و چربی شیر بین تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری نداشت. نسبت اسیدهای چرب کوتاه و متوسط زنجیر و اسیدهای چرب با یک یا چند پیوند دوگانه تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. تیمار دارای مکمل اسید لینولئیک مزدوج، ایزومر سیس-9، ترانس-11 اسید لینولئیک مزدوج را در چربی شیر نسبت به گروه کنترل و کنجد از لحاظ عددی افزایش و درصد اسیدهای چرب کوتاه زنجیر (کمتر از 12 کربن) را کاهش داد. نتیجه گیری نهایی: تغذیه مکمل اسید لینولئیک مزدوج و مخلوط کنجاله و روغن کنجد تاثیری بر عملکرد، ترکیبات و الگوی اسید چرب شیر نداشت.
کلیدواژگان:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
369 -379
لینک کوتاه:
magiran.com/p1913868 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.