بررسی تاثیر Bacillus thuringiensis درکنترل پروانه برگخوارEnnomos quercinaria (Hafngel)

پیام:
چکیده:
در این تحقیق به منظور کنترل پروانه برگخوار Ennomus quercinariaسمیت غلظت های مختلف Bacillus thuringiensisروی لاروهای این آفت بررسی و میزان LC50آن تخمین زده شد. ارزیابی های آزمایشگاهی به روش غوطه ورسازی مبین حساسیت بیشتر لارو سن دوم نسبت به اول است، به طوری که LC50 محاسبه شده برای لارو سن اول و دوم به ترتیب 14/2و 6/0 پی پی ام برآورد شد. سپس با توجه به غلظت های محاسبه شده، سه غلظت 1، 2، 3 پی پی ام B. thuringiensis روی نهال های 2 ساله درخت انجیلی و با استفاده از سمپاشی دستی پاشیده شده، سپس 30 عدد لارو سن دوم روی نهال ها رهاسازی شدند. نتایج آزمون مقایسه میانگین های LSD نشان داد که از یک سو تفاوت شاهد (آب) با هر یک از سه تیمار B. thuringiensisاز نظر تلفات لاروها در سن دوم در سطح یک درصد معنی دار شده (01/0>p) و از سوی دیگر بیشترین میزان تلفات توسط تیمار 2 پی پی ام به میزان 62 درصد حاصل شد. در شرایط میدانی حشره کش بیولوژیک B. thuringiensisسبب 35 درصد مرگ و میر آفت شده، در صورتی که میزان تلفات شاهد 8/2 درصد بود. نتایج حاصل از این مطالعه می تواند گامی مهم در معرفی یک ترکیب کم خطر و سالم برای مبارزه با آفات در اکوسیستم جنگل و حشرات مفید آن باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -102
لینک کوتاه:
magiran.com/p1913886 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!