ارزش تشخیصی سیستاتین C سرمی در گیرندگان پیوند کلیه با عملکرد اولیه ی ضعیف گرافت

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف: باوجود پیشرفت های چشمگیر درزمینه ی فن های جراحی و دارو های سرکوب کننده ی سیستم ایمنی، عملکرد ضعیف گرافت (PEGF; Poor early graft function) در بین گیرندگان پیوند کلیه شایع می باشد. PEGF به طور نامطلوبی عملکرد کوتاه و بلندمدت گرافت را تحت تاثیر قرار می دهد بنابراین تشخیص به موقع این اختلال حائز اهمیت می باشد. تاکنون مجموعه ای از بیومارکر های کلاسیک و نوین برای تشخیص به موقع وقوع PEGF استفاده شده اند که ازاین بین، سیستاتین سی سرمی بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. این مطالعه با هدف ارزیابی عملکرد تشخیصی سیستاتین سی سرم در افتراق بین دو گروه PEGF و GEGF (good early graft function) صورت گرفت. مواد و روش کار: در این مطالعه ی آینده نگر از 39 دریافت کنندگان کلیه در 15 بازه زمانی نمونه خون گرفته شد. متغیرهای فردی و بالینی جمعیت موردبررسی، گردآوری شد. دریافت کنندگان کلیه به دودسته طبقه بندی شدند: الف) گیرندگان با PEGF (مراجعه به دیالیز در هفته ی اول بعد از پیوند و یا (سرم کراتینین) SCr≥ mg/dL 70/1 در روز پنجم بعد از پیوند ب) گیرندگان با عملکرد خوب گرافت بدون نیاز به دیالیز و SCr < mg/dL 70/1 (GEGF: Good early graft function). اندازه گیری SCys با استفاده از کیت ایمنوتوربیدومتری با دستگاه اتوآنالیزر BT-1500 انجام شد. برای ارزیابی تفاوت های کمی بین دو گروه مورد مطالعه از آزمون های من-ویتنی یو و independent T-test و برای مقایسه ی داده های کیفی بین دو گروه از Fisher’s exact test استفاده شد. برای تعیین ارزش تشخیصی سیستاتین سی از آنالیز ROC (ROC: Receiver operating curve) استفاده شد.
یافته ها
میانگین و انحراف معیار سن گیرندگان کلیه 2/13±6/41 سال بود. توزیع تعداد گیرنده های مرد و زن به ترتیب برابر 21 (8/53درصد) و 18 (1/46درصد) نفر بود. بر اساس تعاریف، 27 نفر (2/69درصد) از گیرنده ها در گروه GEGF درحالی که 12 نفر باقی مانده (8/30درصد) در گروه PEGF قرار گرفتند. سیستاتین سی سرم در 48 ساعت و 4 روز بعد از پیوند بین دو گروه PEGF و GEGF تفاوت معنی دار داشت (05/0>p). سطح زیر منحنی (AUC; area under curve) ، نقطه ی برش، حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی برای سیتاتین سی سرمی 48 ساعت بعد از پیوند به ترتیب برابر 75/0، mg/l 72/2، 7/66، 1/74، 3/53 و 3/83 درصد و این مقادیر برای سیتاتین سی سرمی 4 روز بعد از پیوند به ترتیب برابر 7/0، mg/l 64/2، 75، 70، 9/52 و 4/86 درصد بود. بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد سیستاتین سی سرمی توانایی افتراق بین دو گروه PEGF و GEGF را با حساسیت و ویژگی نسبتا" بالایی در مقاطع زمانی 48 ساعت و 4 روز بعد از پیوند داشت. اندازه گیری سیستاتین سی سرم با روش توربیدومتری قابل اجرا بر روی دستگاه های اتوآنالایزر امکان اندازه گیری سریع تر و نسبتا" ارزان را در قیاس با الایزا فراهم می آورد که می تواند در بخش های پیوند پیاده سازی شده و در کنار سایر بیومارکر های روتین می تواند کمک حال پزشکان در شناسایی سریع تر و بهتر این اختلال شود که خود منجر درمان موثرتر و به موقع خواهد شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
549 -556
لینک کوتاه:
magiran.com/p1913887 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!