آزمون نوسانات تورم و بیش سرمایه گذاری با تاکید بر بیش اعتمادی مدیران

پیام:
چکیده:
سرمایه گذاری یکی از فاکتورهای مهم و اثرگذار در رشد وتوسعه اقتصادی می باشد. تشخیص بهترین فرصت های سرمایه گذاری درجهت کسب بازده مطلوب توقعاتی است که سهامداران وذینفعان از مدیران انتظار دارند. در این پژوهش مقوله سرمایه گذاری شرکت ها با در نظر گرفتن عامل نوسانات تورم وهمچنین تاثیر بیش اعتمادی مدیران برشدت یا ضعف این رابطه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه پژوهش شامل 193 شرکت در بازه زمانی 94-90 می باشد. جهت آزمون بیش سرمایه گذاری در این پژوهش از مدل بیدل و همکاران (2009) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد نوسانات تورم بر بیش سرمایه گذاری تاثیر ندارد. همچنین بیش اعتمادی مدیران تاثیر مستقیم و معنی داری بر بیش سرمایه گذاری داشته و از طرف دیگر بیش اعتمادی مدیران به عنوان عاملی تاثیر گذار در ارتباط بین نوسانات تورم و بیش سرمایه گذاری می باشد.نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
265 -279
لینک کوتاه:
magiran.com/p1915440 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!