قیمت گذاری اثر شرطی پراکندگی بازده

پیام:
چکیده:
هدف پژوهش حاضر آزمون قیمت گذاری اثر غیرشرطی و شرطی پراکندگی بازدهی و یا به سخن دیگر، بررسی رابطه شرطی پراکندگی و بازدهی مقطعی سهام در شرایط مختلف بازار اعم از "عادی (غیرشرطی) "، "صعودی و نزولی" و "مقادیر حدی" است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1381 تا 1392 مورد بررسی قرار می گیرد. جهت بررسی توان توضیحی پراکندگی بازدهی در شرایط سه گانه بازار به شرح فوق، از رویکرد فاما و مک بث (1973) استفاده می شود. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که احتساب پراکندگی بازدهی به عنوان عامل ریسک فراگیر در عین حال که منجر به افزایش توان توضیحی مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) می گردد اما قادر به تبیین تغییرات مقطعی بازدهی نیست. یافته اخیر در بازار صعودی، نزولی و حدی نیز برقرار است. لذا اثرات غیرشرطی و شرطی پراکندگی بازدهی در بورس اوراق بهادار تهران تایید نمی گردد. این در حالی است که اثر بتا در حالت غیرشرطی و در شرایط صعودی بازار، معنا دار و مستقیم و در شرایط نزولی بازار، معنا دار و غیرمستقیم است. همچنین اثر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در شرایط صعودی و حدی صعودی، معنادار و غیرمستقیم است.نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
197 -215
لینک کوتاه:
magiran.com/p1915445 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!