ارزیابی برون تنی میزان مانایی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بر روی داربست سلول زدایی شده عصب سیاتیک متعلق به موش های صحرایی نر هیپرگلیسمیک تیمار شده با بنفوتیامین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تیمار موش های صحرایی هیپرگلیسمیک با بنفوتیامین بر میزان مانایی سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی بر روی داربست های سلول زدایی شده عصب سیاتیک بوده است.
مواد و روش ها
بعد از القای هیپرگلیسمی (STZ) و تیمار 4 و 8 هفته ای با بنفوتیامین از یک سوم میانی عصب سیاتیک، به‫روش ساندل، داربست های سلول زدایی شده تهیه شد. به موازات آن، از بافت چربی سلول های بنیادی استخراج، تکثیر و سپس در مرحله پاساژ 4 بر روی داربست ها پیوند زده شدند. در روز هشتم پس از پیوند، ماتایی سلول ها در محیط کشت توسط تست MTT و همچنین میزان چسبندگی سلول ها بر روی داربست توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج
در مقایسه با گروه سالم، میزان مانایی سلولها در محیط کشت محتوی داربست های متعلق به موش های صحرایی هیپرگلیسمیک تیمار نشده به طور معنی داری کاهش یافت ولی بین گروه تیمارشده با بنفوتیامین و گروه سالم تفاوت معنی داری دیده نشد. بررسی SEM داربست ها چسبندگی سلول ها بر روی داربست را تایید کرد.
نتیجه گیری
هیپرگلیسمی احتمالا از طریق افزایش گلیکوزیلاسیون و تولید AGEs موجب کاهش اثرات القایی پروتئین های ECM بر میزان مانایی و همچنین چسبندگی سلول ها به داربست سلول زدایی شده می شود. چنین به نظر می رسد که تیمار موش های صحرایی هیپرگلیسمیک با بنفوتیامین با ممانعت از تغییرات متابولیک پیشرفته در پروتئین های ECM از تغییرات ساختاری ECM جلوگیری می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
187 تا 195
لینک کوتاه:
magiran.com/p1915558 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!