نگرش ها و رفتارهای اجتماعی مردم شهر بندرعباس نسبت به مصرف داروهای گیاهی در درمان دیابت

پیام:
چکیده:
مقدمه
بیماری دیابت یک بیماری شایع در ایران است که میزان بروز آن روزبه روز در حال افزایش می باشد. مصرف گیاهان دارویی به خصوص زمانی که درمان های رایج قادر به کنترل دیابت نیستند و بیمار نیاز به تجویز انسولین دارد چشم گیر می باشد. این مطالعه با هدف بررسی نگرش ها و رفتارهای اجتماعی مردم شهر بندرعباس نسبت به مصرف داروهای گیاهی در درمان دیابت انجام گرفت.
روش ها
این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی می باشد که در سال 1396 انجام گردید. در این مطالعه 300 فرد 65-20 ساله به شیوه ی تصادفی از 10 نقطه شهر بندرعباس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ی دوقسمتی بود که اطلاعات دموگرافیک و نگرش را می سنجید، داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS24 و با استفاده آماره های توصیفی (میانگین، انحراف معیار و فراوانی) و آزمون های آماری ANOVA، T-Test Independent- و Chi-Square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
میانگین و انحراف معیار نمره ی نگرش مردم نسبت به مصرف داروهای گیاهی در درمان دیابت 23/3 ± 47/15 بود. میانگین نمره ی نگرش با متغیرهای جنس (002/0=P) ، سن (04/0=P) و تحصیلات (02/0=P) از لحاظ آماری رابطه ی معناداری داشت. بیشتر افراد اطلاعات خود در زمینه ی داروهای گیاهی را از طریق والدین و اقوام کسب نموده بودند که این اختلاف در توزیع فراوانی منبع کسب اطلاعات در افراد از نظر آماری معنادار گزارش شد (001/0=P).
نتیجه گیری
با توجه به نتایج این پژوهش نگرش مردم نسبت به مصرف داروهای گیاهی در درمان دیابت در سطح نسبتا مطلوبی قرار داشت که این مساله می تواند در برنامه ریزی های علمی و اجرایی مسوولان بخش بهداشت و درمان و طب سنتی نقش سازنده ای داشته باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
300 -306
لینک کوتاه:
magiran.com/p1916293 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.