ارزیابی تاثیر توسعه کالبدی شهر بر سیستم های هیدروژئومورفولوژی کلان شهر تهران (مطالعه موردی: حوزه آبریز دربند)(کاربردی)

پیام:
چکیده:
مقدمه
توسعه شهرنشینی و تبدیل مناطق روستایی به شهرها با تغییرات کاربری اراضی و فشار بر سیستم های طبیعی همراه است. یکی از سیستم های طبیعی، رودخانه ها هستند که در نواحی شهری تحت تاثیر فعالیت های انسان قرار می گیرند. اهداف: هدف تحقیق حاضر شبیه سازی و برآورد تغییرات پارامترهای هیدرولوژیکی شامل میزان تولید رواناب سطحی، دبی رودخانه، نفوذپذیری و میزان تبخیر و تعرق می باشد.
مواد و روش ها
این پژوهش، با استفاده از مدل نیمه توزیعی SWAT در دو مقطع گذشته بیست سال گذشته (1998) و حال حاضر (2018) در حوضه آبریز دربند صورت گرفته است. هم چنین در این تحقیق برای واسنجی مدل از الگوریتم SUFI2 استفاده شده است.
نتیجه گیری
نتایج تحقیق نشان می دهد بعد از بهینه سازی پارامتر های مورداستفاده در SWAT- CUP ، مقدار ضریب نش- ساتکلیف (NS) و ضریب تعیین (R2) سال 1998 در مرحله واسنجی به ترتیب معادل 34/0 و 43/0 می باشد برای دوره اعتبارسنجی مقدار ضریب نش- ساتکلیف و ضریب تعیین به ترتیب برابر با 30/0 و 39/0 می باشد. همچنین، مدل SWAT- CUP در وضعیت موجود حوضه دربند – گلابدره برای سال 2018 موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج هیدرو گراف های مشاهداتی و شبیه سازی شده و مقادیر ارزیابی کار آیی مدل در ادامه ارائه شده است. مقدار ضریب نش –ساتکلیف (NS) و ضریب تعیین (R2) ، به ترتیب 31/0 و 46/0 در دوره واسنجی ، 33/0 و 39/0 در دوره اعتبارسنجی برآورد شده است. طبق نتایج ارزیابی کارایی مدل بر اساس ضریب نش –ساتکلیف (NS) و ضریب تعیین (R2) ، نشان از توانایی مدل swat در شبیه سازی رواناب حوضه دارد. هم چنین نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد تغییرات کاربری در محدوده موردمطالعه باعث تغییر در مقادیر CN ، رواناب سطحی و تبخیر و تعرق در سطح کاربری ها در بازه زمانی 20 ساله شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
185 -201
لینک کوتاه:
magiran.com/p1916321 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!