طراحی و اعتبار بخشی پرسشنامه ای جهت سنجش جو ایمنی پرستاران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
جوایمنی به عنوان یکی از مهم ترین فاکتورهای پیش بینی کننده حوادث در محیط های شغلی معرفی شده که در مراکز درمانی تا حدود زیادی نادیده گرفته شده است. هدف مطالعه حاضر طراحی پرسشنامه ای جهت سنجش جو ایمنی پرستاران می باشد.
روش ها
با استفاده از منابع موجود، مخزنی از سوالات فراهم گردید. روایی محتوایی سوالات با استفاده از شاخص های نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا سنجیده شد. سپس سوالات با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس در تابستان سال 1396 در جامعه هدف (پرستاران شاغل در بیمارستان های تهران با حداقل سه ماه تجربه کاری) توزیع گردید. سپس داده های جمع آوری شده به دو دسته تقسیم شدند. دسته اول جهت تحلیل عاملی اکتشافی و دسته دوم جهت تحلیل عاملی تاییدی مورد استفاده قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها
بطور کلی 273 پرستار شامل 41 مرد و 232 زن در این مطالعه شرکت نمودند. بیشتر این پرستاران دارای سابقه کاری یک تا پنج سال و در محدوده سنی 25 تا 30 سال قرار داشتند. پرسشنامه نهایی حاوی 19 سوال بوده و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، چهار بعد از آن استخراج گردید که عبارت اند بودند از؛ تعهد مدیریت، محیط حمایتی، آموزش ایمنی و فشار کاری درک شده توسط فرد. ساختار این چهار بعد توسط تحلیل عاملی تاییدی مورد پذیرش قرار گرفت (مقدار برابر با 01/1، مقدار RMSEA برابر با 018/0، مقدار TLI برابر با 993/0 و مقدار IFI برابر با 994/0). همچنین، محیط حمایتی و تعهد مدیریت به ایمنی بهترین پیش بینی کننده های عملکرد ایمنی بوده اند.
نتیجه گیری
تعهد مدیریت، محیط حمایتی، آموزش ایمنی و فشار کاری درک شده مهمترین ابعاد جو ایمنی در بیمارستان ها می باشند. محیط حمایتی و تعهد مدیریت به ایمنی مهمترین فاکتورهای پیش بینی کننده عملکرد ایمنی پرستاران می باشند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
488 -499
لینک کوتاه:
magiran.com/p1917734 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.