پیش بینی خطاهای پزشکی بخش اورژانس در بیمارستان های نظامی با استفاده از روش تاپسیس

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
بخش اورژانس به دلیل مواجهه با انبوهی از مراجعین و دریافت بیماران بدحال از مهم ترین بخش ها بشمار می آید و به تبع آن خطاهای پزشکی در این بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و می توانند تمامی روند درمان و دریافت خدمات توسط بیمار را تحت الشعاع خود قرار دهند؛ لذا این پژوهش با هدف پیش بینی خطاهای پزشکی بخش اورژانس انجام گردیده است.
روش ها
مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی است که به روش ترکیبی در نیمه اول سال 1397 انجام گرفته است. جامعه پژوهش شامل پزشکان و پرستاران 4 بیمارستان منتخب نظامی شهر تهران بود. مطالعه شامل دو فاز بود که در فاز اول جهت شناسایی خطاها از تکنیک دلفی و در فاز دوم جهت اولویت بندی خطاها از پرسشنامه محقق ساخته و روش تاپسیس استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS 21. 0 و TOPSIS مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
خطاهای پزشکی بخش اورژانس برای بیماران در 6 گروه اصلی شامل خطاهای تشخیصی، خطاهای دارویی، خطاهای آزمایشگاهی، خطاهای درمانی، مراقبتی و پرستاری، خطاهای تجهیزات پزشکی و خطاهای رادیولوژی گروه بندی گردید. خطاهای دارویی با ضریب نزدیکی 0. 879 و خطاهای رادیولوژی با ضریب نزدیکی 0 به ترتیب در اولویت ها اول و آخر خطاهای پزشکی در بخش اورژانس قرار دارند.
نتیجه گیری
با توجه به وزن خطاهای دارویی در خطاهای پزشکی بخش اورژانس، ضرورت دارد که مدیران این مهم را مورد توجه قرار داده و از طریق اصلاح فرآیندها، آموزش مناسب و تدوین دستورالعمل های مناسب، زمینه را برای کاهش این خطاها فراهم سازند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
500 -508
لینک کوتاه:
magiran.com/p1917741 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.