تاثیر کاربرد همزمان نانوالیاف سلولزی و نرمه های کاغذسازی بر خواص خمیرکاغذ بازیافتی مرکب زدایی شده

پیام:
چکیده:
هدف این پژوهش، بهبود ویژگی های خمیرکاغذ بازیافتی مرکب زدایی شده با استفاده از کاربرد همزمان نانوفیبرهای سلولزی و نرمه های حاصل از پالایش خمیرکاغذ بازیافتی مرکب زدایی شده به همراه یک ماده کاتیونی شامل نشاسته کاتیونی (گروه الف) ، پلی آلومینیوم کلرید (گروه ب) و پلی آکریل آمید کاتیونی (گروه ج) بود. از نرم افزار طراحی آزمایش برای تهیه طرح آزمایش ها و تحلیل نتایج استفاده شد. خواص مقاومتی کاغذ دست ساز شامل شاخص های مقاومت کششی و ترکیدگی و خواص فیزیکی خمیرکاغذ شامل میزان نگهداری آب الیاف و زمان آبگیری از خمیرکاغذ ارزیابی شد. نتایج نشان داد که افزایش نرمه به میزان 16 درصد و نانوفیبرسلولزی به میزان 7 درصد به همراه نشاسته کاتیونی (گروه الف) ، سبب افزایش شاخص های مقاومت کششی و مقاومت ترکیدگی کاغذ و میزان نگهداری آب الیاف به ترتیب تا 44، 53 و 35 درصد شد. افزایش این مقادیر برای گروه ب (پلی آلومینیوم کلرید) به ترتیب 41، 48 و 22 درصد و برای گروه ج (پلی اکریل آمید کاتیونی) به ترتیب 40، 42 و 27 درصد شد. این تیمارها سبب افزایش زمان آبگیری از خمیر کاغذ شد که بیشترین افزایش زمان آبگیری به مقدار 46 درصد در اثر استفاده از 16 درصد نرمه و 7 درصد نانوفیبر سلولزی به همراه نشاسته کاتیونی به دست آمد. افزایش زمان آبگیری برای تیمارهای گروه ب (پلی آلومینیوم کلرید) و تیمارهای گروه ج (پلی آکریل آمید کاتیونی) به ترتیب 41 و 30 درصد بود. با توجه به اثرهای مطلوب و نامطلوب، کاربرد همزمان نرمه های کاغذسازی و با نانوالیاف سلولزی همراه با ماده کاتیونی پلی اکریل آمید کاتیونی می تواند به عنوان تیمار مناسب برای افزایش خواص مکانیکی کاغذهای بازیافتی در نظر گرفته شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
263 -273
لینک کوتاه:
magiran.com/p1918152 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!