بررسی تزیینات گیاهی و هندسی محراب های گچبری مجموعه آرامگاهی تربت شیخ جام

پیام:
چکیده:
از قرن هشتم هجری، آثار گ چبری نفیسی برجای مانده است که تعدادی از آنها دارای رقم هنرمند سازنده و تاریخ ساخت نیز هستند. این گچ بری ها در محراب های نفیس، لوح ها و کتیب ه های گچی مساجد، آرامگاه ها و… بیشترین کاربرد را دارند. ازجمله این نمونه های شاخص می توان به دو محراب و یک محراب نمای گ چبری در مجموعه آرامگاهی شیخ احمد جامی در ترب تجام اشاره نمود. لذا هدف این پژوهش ارائه مستندات تصویری)ب هاختصار (و برشمردن ویژگی های بصری این آثار به لحاظ ترکیب بندی ها و نقشمایه های شاخص آن ها است. لذا پرسش اصلی این پژوهش را می توان چنین تبیین نمود: ویژگی های شاخص هنری در تزیینات گیاهی و هندسی محرا بهای گچ بری مجموعه آرامگاهی تربت شیخ جام) مسجد کرمانی (کدام است؟ روش یافت هاندوزی عمدتا بر اساس پژوهش میدانی) عکاسی (و با استناد به برخی از منابع مکتوب انجام شده است که روشی تاریخی توصیفی دارد. نتایج مطالعات حاکی از آن است که تنوع نقش مای ه های گیاهی) اسلیمی و ختایی (و به ویژه تزیینات منحصرب هفرد آنها) استفاده از آژد هکار ی های 1 هندسی، فرم اشک، هاشور(، استفاده از ترکیب بند ی های چندسطحی و کاربرد ساقه ظریف گیاهی در پس زمینه بندهای اسلیمی، بهر هگیری از تزیینات هندسی در حاشی ه ها و تلفیق این گروه از تزیینات با نقوش گیاهی، ازجمله بارزترین ویژگی های تزیینات گیاهی و هندسی در محراب های گچ بری مذکور به شمار می رود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -31
لینک کوتاه:
magiran.com/p1918208 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!