محاسبه هزینه تمام شده آموزش دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال 1395: استفاده از روش مرحله ای-کاهشی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف
فراهم شدن شواهد مربوط به هزینه تمام شده تربیت دانشجو از مهترین اهداف و محور های برنامه تحول و نوآوری آموزش پزشکی است. مطالعه حاضر با هدف محاسبه هزینه تمام شده آموزش دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام شد.
روش بررسی
پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی است. از اطلاعات هزینه جاری و استهلاک دارایی منابع صرف شده برای ارایه خدمات آموزش دانشجو در چهار دانشکده پزشکی، پرستاری و مامایی، پیراپزشکی و بهداشت علوم پزشکی گناباد در سال 1395 استفاده شد. در مطالعه حاضر از دیدگاه ارایه کننده خدمت برای شناسایی هزینه ها و از روش هزینه یابی مرحله ای-کاهشی برای تحلیل داده ها استفاده شد. محاسبات در نرم افزار Excel انجام شد.
یافته ها
مجموع هزینه صرف شده برای خدمات آموزش دانشجو 173. 128 میلیون ریال بود. هزینه نیروی انسانی بعنوان بزرگترین طبقه هزینه، 87. 5 درصد از کل هزینه را شامل شد. هزینه متوسط آموزش دانشجویان پزشکی معادل 245, 535, 348 ریال بود. هزینه متوسط سالانه آموزش دانشجو در مقطع کار شناسی ارشد رشته های پرستاری، بهداشت محیط و آموزش بهداشت به ترتیب برابر با 194, 155, 419، 164, 065, 003 و 138, 823, 439 محاسبه شد. در بین رشته های مقطع کارشناسی، بالاترین هزینه آموزش دانشجو مربوط به رشته های علوم آزمایشگاهی معادل 99, 682, 539 بود.
نتیجه گیری
یافته ها این مطالعه، مقادیر هزینه واحد آموزش دانشجو برای آموزش عالی سلامت را نشان داد. بین هزینه واقعی انجام شده برای آموزش و تعرفه (شهریه) مصوب وزارت بهداشت تفاوت وجود دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
169 تا 178
لینک کوتاه:
magiran.com/p1918661 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!