ارزیابی تنوع گونه های گیاهی زیراشکوب بین گروه های اکولوژیک در ارتباط با برخی از عوامل محیطی در جنگل های شهرستان باغملک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
این مطالعه با هدف بررسی تنوع گونه ای گیاهی بین گروه های اکولوژیک در رابطه با عوامل محیطی انجام شد. منطقه ای به مساحت 216 هکتار در جنوب شرقی شهرستان باغملک انتخاب و در آن 70 قطعه نمونه 20×20 متر به روش تصادفی- سیستماتیک پیاده شد. در هر قطعه نمونه، مشخصه های خاک و عوامل فیزیوگرافی ثبت شد. ترکیب پوشش علفی در چهار قطعه نمونه 1×1 متر در اطراف مرکز هر قطعه نمونه اصلی برداشت شد. براساس تجزیه و تحلیل خوش های و تحلیل تطبیقی متعارف سه گروه بوم شناختی تشخیص داده شد. نتایج نشان داد که اسیدیته، نیتروژن، ظرفیت تبادل کاتیونی، درصد ماده آلی و درصد رس مهم ترین خصوصیات در تشکیل گروه اول با گونه های شاخص Agropyrom trichophorum، Hordeum bulbosum و Aegilops triuncialis بودند. گروه دوم با گونه های شاخصBromus tectorum، Salvia macrosiphon و Bromus danthonia با رس، کربن آلی، پتاسیم، فسفر و نیتروژن همبستگی داشت. گروه سوم با گونه های شاخص haussknechtii Artemisia، Astragalus gossypinus، persica Phlomisو Artemisia aucheri با مشخصه های ارتفاع از سطح دریا، درصد شن، وزن مخصوص ظاهری و شوری همبستگی نشان داد. نتایج نشان داد که تنوع گونه ای به طور معنی داری بین گروه ها تفاوت داشت و در گروه اول بیشترین و در گروه سوم کمترین مقدار را داشت. یافته های این تحقیق می تواند برای ارزیابی بهتر تنوع گونه ای و مدیریت تنوع زیستی استفاده شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 15
لینک کوتاه:
magiran.com/p1918767 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!