کاربرد سطوح تناسب و مقاومت زیستگاهی در ارزیابی تغییرات زیستگاهی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زیستگاه ها در سراسر جهان به شدت تخریب شده اند. یکی از موثرترین رویکرد ها برای احیای این مناطق، بازگردانی شرایطی است که از دست داده اند. بررسی ها بیانگر احتمال زیاد وقوع انقراض محلی مرال (Cervus elaphus maral) ، در زیستگاه های فعلی استان گیلان به علت تخریب شدید زیستگاهی است. هدف این تحقیق معرفی کاربرد دیگری از سطوح تناسب، مقاومت زیستگاهی، مسیر ها و کریدور های ارتباطی در پایش و تحلیل تغییرات زیستگاه ها به عنوان نقطه شروع بازسازی آنهاست. در این تحقیق قابلیت استفاده از لایه های تناسب، مقاومت و مسیر های ارتباطی، در مدیریت زیستگاه ها توسعه داده شده است. به این منظور سطح تناسب زیستگاهی در محیط نرم افزار 10ArcGis و با استفاده از جعبه ابزار Corridor Designer به روش وزن دهی به فاکتورهای زیستگاهی با استفاده از نظر خبرگان تهیه شد. براساس نتایج تحقیق، کاهش 35 درصدی سطح زیستگاه های مطلوب، افزایش 34 درصدی تعداد لکه ها، افزایش 89 درصدی تراکم لبه و کاهش 53 درصدی متوسط اندازه لکه ها بیانگرآن است که وقوع هم زمان تباهی و از هم گسیختگی زیستگاهی به شدت انسجام زیستگاهی مرال را تخریب کرده است. افزایش نسبت فاصله هزینه- وزن به فاصله اقلیدوسی مسیرهای ارتباطی و تغییرات پوشش زمینی مسیرها و کریدورها، بیانگر افزایش مقاومت زیستگاهی و کاهش ارتباط عملکردی و کاهش نفوذپذیری سیمای سرزمین است. نتایج تحقیق تصویر روشنی از میزان تغییرات در سطوح تناسب و مقاومت زیستگاهی و مسیر های ارتباطی مرال ارائه داده است که می تواند نقش موثری در فرایند بازسازی محدوده مورد بررسی داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 54
لینک کوتاه:
magiran.com/p1918776 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!