تنوع گونه ای مکان های اکولوژیکی مراتع کوهستانی چر ارومیه با تاکید بر شاخص های عددی و پارامتری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
شاخص های عددی تنوع، به تنهایی توصیف کاملی از چگونگی توزیع فراوانی و غنای گونه ها را ارائه نمی دهند؛ لذا شاخص های پارامتری نیز باید در مطالعه جوامع گیاهی، مورد توجه قرار گیرند. در این رابطه، شاخص های غنا، یکنواختی و تنوع گونه ‏ای مربوط به مکان های اکولوژیکی مراتع کوهستانی چر شهرستان ارومیه محاسبه شد. سپس منحنی های درجه بندی تنوع و فراوانی- رتبه گونه ای مرتبط با مکان ها، ترسیم و مدل‏ های توزیع فراوانی برای آنها با آزمون نکویی برازش، آزمون و بهترین مدل انتخاب شد. اختلاف معنی ‏دار از نظر شاخص های عددی بین مکان ها وجود نداشت ولی هر کدام از شاخص ها، یکی از مکان ها را متنوع تر نشان داد و تشخیص مکان اکولوژیکی با تنوع بالا را با سختی مواجه می سازد. مشکل تفسیر، درخصوص نتایج منحنی های رسم شده درجه بندی تنوع و فراوانی- رتبه گونه ای نیز مشهود بود و آنها نیز قادر به شناسایی توزیع گونه ها و غنای آن نبودند. بنابراین، بررسی تنوع با استفاده از مدل های توزیع فراوانی و تطبیق انتشار گونه ای موجود با انتشار گونه های مورد انتظار، انجام شد. نتایج نشان داد؛ مدل لوگ نرمال که نشان دهنده جوامع با ثبات است، برای مکان های اکولوژیکی دورتر از کانون آشفتگی (محل اطراق شبانه دام) ، قابل برازش است. بر اساس نتایج، توجه به شدت چرای دام (شدت متوسط) در مراتع، سبب حفظ تنوع زیستی می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
55 تا 65
لینک کوتاه:
magiran.com/p1918778 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!