اثر سم Bacillus thuringiensis Berliner روی برخی ویژگی های زیستی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
به منظور بررسی طول عمر، ترجیح میزبانی، طول دوره ی مراحل زیستی و تعداد نتاج تولیدی زنبور Habrobracon hebetor روی لارو میزبان Ephestia kuehniella تیمار شده با دزهای کشنده و زیر کشنده باکتری Bt آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در شرایط آزمایشگاه اجرا شد. نتایج نشان داد تعداد تخم زنبور از 9/3 عدد در تیمار شاهد به 4/1 و 7/2 عدد به ترتیب در دزهای کشنده و زیر کشنده کاهش یافت. با کاهش تعداد نتاج زنبور از 7/3 عدد در تیمار شاهد به 6/0 و 1/2 عدد به ترتیب در دزهای کشنده و زیر کشنده، طول عمر زنبور نیز از 6/15 روز در تیمار شاهد به 3/12 و 7/13 روز به ترتیب در دزهای کشنده و زیرکشنده کاهش یافت. در تیمار دز کشنده Bt، طول مراحل جنینی و لاروی افزایش معنی داری نشان داد، اما طول دوره های شفیرگی در هر دو دز کشنده و زیر کشنده Bt نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت. نتایج نشان داد با کاهش دز مصرفی Bt و اجتناب از کاربرد آن در مراحل حساس زندگی زنبور پارازیتوئید، می توان کارایی استفاده از آنها را در کنترل تلفیقی آفات ارتقاء داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
67 تا 75
لینک کوتاه:
magiran.com/p1918802 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!