نقش سرمایه اجتماعی در اشتغال‏پذیری دانشجویان رشته های کشاورزی: مورد مطالعه؛ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

پیام:
چکیده:
با توجه به اهمیت اشتغال پذیری دانش آموختگان به عنوان شاخصی از کیفیت آموزش عالی و همچنین سرمایه اجتماعی به عنوان متغیری کلیدی در کارایی این نظام، بررسی رابطه این دو متغیر ضروری به نظر می رسد. بنابراین، هدف کلی این پژوهش، بررسی نقش ابعاد سرمایه اجتماعی در میزان اشتغال‏پذیری دانشجویان رشته‏های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان سال سوم و چهارم رشته‏های کشاورزی این پردیس است (715 N =) ، که 190 نفر از آنان (n = 190) با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه‏گیری طبقه‏ای تصادفی با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. داده‏ها از طریق پرسشنامه‏ای متشکل از سه بخش ویژگی‏های فردی و دو متغیر اصلی اشتغال‏پذیری و سرمایه اجتماعی، گردآوری شد. به‏منظور بررسی روایی و پایایی متغیرهای نهفته و آزمون مدل مفهومی پژوهش از روش مدل‏سازی معادلات ساختاری با به کارگیری نرم‏افزار LISREL8. 80 استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی (CFA) ، روایی و پایایی متغیرهای نهفته پژوهش را تایید کرد. نتایج مدل‏ ساختاری پژوهش نشان داد که پنج بعد از ابعاد هفت‏گانه سرمایه اجتماعی یعنی ارزش‏های اجتماعی، عضویت در شبکه‏های اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی و تبادل دانش، تاثیر مثبت و معنی‏داری بر اشتغال‏پذیری دانشجویان مورد مطالعه داشته است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
545 -558
لینک کوتاه:
magiran.com/p1918860 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.