اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر شادکامی و تحمل ابهام دانشجویان علوم پزشکی

پیام:
چکیده:
مقدمه
توجه به تفکر انتقادی یک از اهداف آموزش عالی و مولفه های کلیدی بهداشت روانی در دانشجویان است. لذا این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر تحمل ابهام و شادکامی دانشجویان انجام اجرا شد.
روش ها
این پژوهش به روش نیمه تجربی و به صورت طرح آزمایش پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. نمونه پژوهش40 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال تحصیلی 96-95 بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین گردیدند. قبل و بعد از اجرای آموزش تفکر انتقادی برای سنجش بازده های عاطفی تحمل ابهام و شادکامی از پرسشنامه های شادکامی آکسفورد آراجایل و همکاران و تحمل ابهام مک کین و دیوی دال که هر دو دارای شاخص های قابل قبول روایی و پایایی بودند، استفاده شد. آموزش تفکر انتقادی برای گروه آزمایش به طور جداگانه، 10 جلسه 90 دقیقه ای اجرا و از دو گروه پس آزمون به عمل آمد و در این مدت برای گروه کنترل هیچ آموزشی اعمال نشد. در نهایت اطلاعات بدست آمده از پیش آزمون و پس آزمون نمرات مربوط به گروه مداخله و گروه کنترل از طریق نرم افزارspss و با استفاده از تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته ها
نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین شادکامی و تحمل ابهام 0/119 است. همچنین بین میانگین نمرات شادکامی (45/02) و تحمل ابهام (45/06) در گروه کنترل و در میانگین نمرات شادکامی (47/6) و تحمل ابهام (46/6) در گروه آزمایش تفاوت معنی داری مشاهده نشد. یافته ها بیانگر آن بود که بین میانگین نمرات پس آزمون شادکامی (39/06) و تحمل ابهام (38/06) در گروه کنترل و میانگین نمرات پس آزمون شادکامی (62/7) و تحمل ابهام (62/87) در گروه آزمایش تفاوت معنی دار وجود دارد (46/96=p<0/001, F). نتایج نشان داد که آموزش تفکر انتقادی باعث افزایش تحمل ابهام و شادکامی در دانشجویان می شود.
نتیجه گیری
با توجه به این که بکارگیری آموزش تفکر انتقادی بر شادکامی و تحمل ابهام تاثیر مثبت دارد و موجب افزایش شادکامی و تحمل ابهام دانشجویان می گردد، برگزاری دوره ایی در این زمینه در مراکز آموزش عالی توصیه می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
58 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p1918868 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.