طراحی و اعتبار سنجی الگوی تربیتی مبتنی بر حب خدا از منظر قرآن

پیام:
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبار سنجی الگوی تربیتی مبتنی بر حب خدا از منظر قرآن انجام شده است، حوزه پژوهش کیفی، به لحاظ هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کیفی و از نظر نوع بررسی اسنادی و داده بنیاد بود، جامعه پژوهش شامل کلیه منابع و اسناد معتبر مرتبط با موضوع و کلیه متخصصان تربیت دینی شهر تهران بود، نمونه در بخش بررسی اسنادی با استفاده از نمونه گیری مبتنی بر هدف و در دسترس و در بخش پدیدار شناسی و اعتبار سنجی الگو با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی به تعداد 6نفر تا حد اشباع داده ها انتخاب گردید. ابزار گرد آوری داده ها شامل فیش برداری و مصاحبه نیمه ساختار یافته بود، برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از ابزار کدگزاری و تحلیل تفسیری استفاده شد. همچنین برای اعتبار سنجی الگو از تکنیک دلفی استفاده گردید. یافته ها نشان می دهد که الگوی طراحی شده دارای 23 کد مفهومی است که در 6 محور اصلی شامل: معانی و مفاهیم حب و محب، مبانی (معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی) ، اهداف تربیتی (حب ذات، دوست داشتن بندگان اصلح و مومن، خدا دوستی و پیروی از او، صبغه الله (رنگ خدایی) و خلیفه الله ، حیات طیبه)، اصول تربیتی (ابراز یا منع محبت، تاثیر حب در معرفت و یادگیری و برعکس، خدامحوری، اعتدال، بهره بری صحیح از دنیا، آزادی در تربیت) ، روش های تربیتی (حب عبودی، الگوبرداری، موعظه، محبت و مدارا و تصرف بر قلب ها، پرهیز از سختگیری و توجه به محیط نشاط و شادابی، اسوه حسنه، برشمرندن نعمت های الهی) و مراحل مهم تربیتی مبتنی بر حب و محب خدا از منظر قرآن دسته بندی شده اند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
127 -138
لینک کوتاه:
magiran.com/p1919021 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!