طراحی و اعتبارسنجی برنامه درسی تفکر انتقادی برای دوره کارشناسی

پیام:
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر، طراحی و اعتبارسنجی برنامه درسی تفکر انتقادی برای دوره کارشناسی براساس آیات داستانی و تمثیلی قرآن کریم بود. پژوهش به روش آمیخته (کیفی - کمی) و در دو مرحله طراحی و اعتبارسنجی انجام شد. در مرحله طراحی ابتدا اهداف کلی آموزشی براساس اهداف آموزش فلسفه برای کودکان لیپمن، مهارت های تفکر انتقادی فاسیونه و اهداف آموزش عالی ایران استنباط شد. سپس از میان چهل داستان وپنجاه تمثیل قرآن کریم، چهار داستان و هفت تمثیل مناسب برای اهداف کلی انتخاب و با الگوبرداری از کتاب «داستان هایی برای فکر کردن» رابرت فیشر، و با مشورت و نظرسنجی از گروه صاحب نظران علوم تربیتی، برنامه درسی و معارف اسلامی دانشگاه انتخاب، و طراحی و تنظیم شد. و روش های یاددهی - یادگیری و ارزشیابی با پیروی از شیوه نامه آموزش تفکر انتقادی مشخص گردید. اعتبارسنجی برنامه درسی طراحی شده در دو مرحله انجام شد؛ ابتدا روایی و اعتبار برنامه درسی به عنوان یک محصول از طریق نظر‏سنجی از گروه 20 نفره صاحب نظران مورد ارزیابی قرارگرفت و اثربخشی برنامه درسی به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش‏آزمون - پس‏آزمون با گروه گواه انجام شد. شرکت کنندگان این مرحله از مطالعه را 40 نفر دانشجویان دو کلاس درس تفسیر موضوعی قرآن کریم تشکیل می داد که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. همچنین نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها نمایانگر تفاوت معنی دار میانگین نمرات تفکر انتقادی دانشجویان درگروه آزمایش نسبت به گروه شاهد بود. یافته ها حاکی از اعتبار قابل قبول برنامه درسی تفکر انتقادی طراحی شده، برای دوره کاشناسی بر اساس آیات تمثیلی و داستانی قرآن کریم بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
115 -125
لینک کوتاه:
magiran.com/p1919033 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.