بررسی شیمی کانی تورمالین در توده گرانیتی لاله زار (استان کرمان)

پیام:
چکیده:
باتولیت گرانیتی لاله زار در جنوب شرق کمربند ماگمایی ارومیه –دختر و نوار دهچ-ساردوییه قرار دارد. این توده دارای تراکم پایینی از تورمالین با ریخت های گرهکی، رگه ای و خورشیدی است. رخداد کم تورمالین در این توده را می توان به اشباع بودن توده از بور نسبت داد. تورمالین های مورد بررسی در گستره سری شورل-دراویت و تورمالین های قلیایی قرار می گیرند. بیشتر جانشینی های صورت گرفته در این تورمالین ها از نوع جانشینی های Ca + Mg (O) = Na + Mg (OH) ، Ca = X - vac + Na، Ca + Mg = (X – vac + Al) - 1 و جانشنی منیزیم به جای آهن هستند. وجود منطقه بندی های آشکار در تورمالین ها، مقادیر بالای منیزیم و مقادیر FeO/FeO + MgO کمتر از 6/0 بیان کننده رشد تورمالین ها در سیستم های باز و یک خاستگاه ماگمایی-گرمابی تا گرمابی برای تورمالین هاست. از طرفی مقدار بالای عناصر خاکی نادر در تورمالین ها و غنی شدگی چند برابری از عناصر خاکی نادر سبک (LREE) و غنی شدگی کمتر از عناصر خاکی نادر سنگین ( (HREEنسبت به کندریت و سنگ میزبان و غنی شدگی از عناصر دگرگونی مانندCr ،V ،Ni ،Cu ،Zn و Zr بیان کننده خاستگاه گرمابی برای این تورمالین هاست.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
975 -988
لینک کوتاه:
magiran.com/p1919338 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.