تحلیل فضایی شاخص های تاثیرگذار زمین لغزش ها بر بار رسوبی حوضه سد ایلام

پیام:
چکیده:
رسوب زایی زمین لغزش ها مخاطره جدید حوضه آبخیز می باشد که تحلیل و برآورد آن ضرورت و اهمیت توسعه پایداراست. هدف این تحقیق تحلیل شاخص های تاثیر گذار زمین لغزش بر بار رسوبی در حوضه آبخیز است. با این فرض که رابطه خطی بین شاخص های تاثیرگذار زمین لغزش بر بار رسوبی حوضه حاکم است. داده های دبی رسوب زیرحوضه گل گل و زیر حوضه چاویز به دو روش روزانه مشاهده ای و سالانه با استفاده از منحنی سنجه رسوب حدوسط دسته ها در طول دوره آماری تحلیل و برآورد شد. زمین لغزش های فعال حوضه با استفاده از مدل خود همبستگی فضایی موران تحلیل شده اند و این تحلیل فضایی نشان داد که زمین لغزش ها از الگوی خوشه ایبرخوردارند و رابطه خودهمبستگی فضایی بر شاخص های تاثیر گذار زمین لغزش و بار رسوبی در حوضه حاکم است. نتایج نشان داد که علت الگوی خوشه ایبودن زمین لغزش ها لیتولوژی مارنی سازند گورپی می باشد و بهترین مدل، خودهمبستگی فضایی موران معرفی شد. همبستگی در رگرسیون یک و دو متغیره رابطه خطی بین شاخص های تاثیرگذار زمین لغزش بر بار رسوبی حوضه نشان می دهد اما همبستگی در رگرسیون چند متغیره نشان داد که ارتباط غیر خطی بین شاخص های تاثیر گذار زمین لغزش بر بار رسوبی در این زیرحوضه ها حاکم است و از بین شاخص ها، شیب متوسط زمین لغزش ها با ضریب تبیین 997/0 و مساحت زمین لغزش با ضریب تبیین870/0 بیشترین تاثیر بر بار رسوبی در زیر حوضه گل گل و شاخص های فاصله تا آبراهه اصلی با ضریب تبیین 974/0و طول زمین لغزش و سطح گسیختگی با ضریب 878/0 بیشترین تاثیر بر بار رسوبی در زیر حوضه چاویز دارند. بنابراین نمی توان قضاوت کرد که مثلا متغیر مساحت رابطه مستقیمی با افزایش و یا کاهش رسوب دارد بلکه نیاز است که در شرایط حوضه آبخیز و در نظر گرفتن دیگر متغیر های تاثیر گذار زمین لغزش در رسوب این فرایند تحلیل شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
299 -318
لینک کوتاه:
magiran.com/p1919782 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.