بررسی تاثیر ایمونوتراپی بر علایم بالینی بیماران مبتلا به آسم و رینیت آلرژیک مراجعه کننده به کلینیک آلرژی بیمارستان دکتر شیخ شهر مشهد بین سالهای 92 -95

پیام:
چکیده:
مقدمه
ایمونوتراپی شامل تجویز تدریجی دوزهای روبه افزایش آلرژن ها به فرد است که با هدف کاهش یا حذف پاسخ بالینی نامطلوب بیمار به تماس بعدی به این آلرژن ها صورت می گیرد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ایمونوتراپی بر علایم بالینی بیماران مبتلا به آسم و رینیت آلرژیک مراجعه کننده به کلینیک آلرژ بیمارستان دکتر شیخ مشهدی، بین سال های 92-95 است.
روش کار
این مطالعه به شکل کارآزمایی بالینی قبل -بعد بر 40 نفر از بیماران 7-50 ساله مبتلا به آسم پایدار خفیف تا متوسط و رینیت آلرژیک متوسط تا شدید انجام گرفت. همه بیماران بر اساس پاسخ تست آلرژی پریک، تحت ایمونوتراپی با آلرژن های گرده درختان، علف های هرز، مایت و چمن، قرار گرفتند. اثر ایمونوتراپی پس از گذشت حداقل شش ماه در بیماران با بررسی و مقایسه علایم قبل و بعد از ایمونوتراپی، مطالعه شد.
یافته ها
از میان 40 بیمار با میانگین سنی 16/8 سال 48/1% زن و 51/9% مرد بودند. 60% بیماران، رینیت آلرژیک و 40% از آنها بیماری آسم داشتند. ایمونوتراپی در 52/38% بیماران باعث بهبود عملکرد روزانه و در 61/9% موجب رفع مشکل خواب شد. 61/9% بیماران ذکر کردند که پس از ایمونوتراپی بیماریشان با دارو به راحتی کنترل می شود که این اختلاف معنی دار بود (0/05>P).
نتیجه گیری
بر اساس نتایج این مطالعه ایمونوتراپی استاندارد با آلرژن های استنشاقی می تواند در کاهش علایم بالینی بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک متوسط تا شدید و آسم آلرژیک پایدار خفیف تا متوسط موثر باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -6
لینک کوتاه:
magiran.com/p1919862 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!