اثر راند بالینی بر نگرش والدین کودکان بستری در بخش اطفال و نوزادان بیمارستان قائم (عج)-مشهد

پیام:
چکیده:
مقدمه
بحث پیرامون بیماری توسط کادر اموزشی بر بالین کودک، میتواند موجب نارضایتی والدین شود. این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه والدین در مورد راند بالینی در بخش اطفال بیمارستان قائم (عج) مشهد انجام شد.
روش کار
این مطالعه توصیفی بر روی 270 نفر از والدین کودکان بستری در بخشهای اطفال بیمارستان قائم (عج) درسال 1391 توسط پرسشنامهای پایا و روا شامل سه گروه سوال در مورد (نگرش نسبت به اتفاقات حین راند). (سیاهه اتفاقاتی تجربه والدین حین بستری) و (نگرش والدین به روند راند) بود. داده ها با نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
یافته ها
پرسشنامه 251 نفر کامل بود که در آن، اکثر سوالات نگرش نسبت به اتفاقات حین راند، دیدگاه مثبت والدین (72/5%) بیش از دیدگاه منفی آنان بود. والدین از بین اتفاقات حین راند بالینی به دقت و پیگیری امور درمانی بیشترین رضایت را نشان دادند (47/01%). در مورد روند راند بالینی، والدین با موارد نیاز به صحبت با پزشک اصل (62/15%) ، کاهش تعداد دانشجویان در ویزیت (34/26%) موافقت بیشتری داشتند. در مطالعه حاضر بین نگرش والدین و سطح تحصیلات ارتباط معنی داری وجود داشت، همچنین بین نگرش والدین در بخش های مختلف نیز ارتباط معنی داری وجود داشت (P=0/015) ، اما بین سطح رضایتمندی والدین و سن و جنس ارتباط معنی داری وجود نداشت (P=0/131)
نتیجه گیری
افزایش تعداد دفعات ویزیت شدن یا مدت زمان ویزیت با رضایت مندی بالاتری همراه است. به طور کلی برگزاری راند بر بالین اثرات منفی نداشت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
7 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1919869 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!