ارتباط بین جنسیت و نگرش به سالمندی در دانشجویان علوم پزشکی شهر تهران

پیام:
چکیده:
مقدمه
یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر کیفیت خدمات به سالمندی، نوع نگرش ارائه دهندگان سالمندان است. با توجه به اینکه مطالعات نشان میدهد نگرش افراد ممکن است تحت تاثیر جنسیت قرار گیرد، این مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین جنسیت و نگرش دانشجویان علوم پزشکی شهرتهران نسبت به سالمندی انجام شده است.
روش کار
مطالعه مقطعی حاضر بر روی 304 نفر از دانشجویان علوم پزشکی شهر تهران که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله انتخاب شده بودند، در سال 1396 انجام شد. پرسشنامه کوگان (KAOP) جهت اندازه گیری نگرش دانشجویان نسبت به سالمندی استفاده شد. نرم افزار آماری SPSS نسخه 23 جهت توصیف و تحلیل داده ها از شاخصهای میانگین، انحراف معیار و فراوانی استفاده و از آزمون های آماری تی مستقل و ANOVA هم بکار برده شد.
یافته ها
میانگین و انحراف معیار سن شرکت کنندگان و نگرش به سالمندی به ترتیب برابر با 3/37±21/77 و 13/21±127/47 بود. نتایج حاصل از آزمون تی مستقل نشان داد که تفاوت معنا داری بین دانشجویان دختر و پسر رشته بهداشت (p=0/02، 3/24=t(71) ) و پرستاری (P=0/041T -2/07=t(98) ) وجود داشت. آزمون تی مستقل دیگری نشان داد تفاوت معنی داری بین دانشجویان دختر و پسر رشته پزشکی (P=0/137T 1/39=t(129) ) نسبت به سالمندی وجود نداشت.
نتیجه گیری
یافته های حاصل از این پژوهش میتواند به مسئولین آموزش پزشکی و دست اندرکاران ارائه خدمات بهداشتی - درمانی جهت برنامه ریزی و تربیت نیرویهای انسانی مورد نیاز خدمات سلامت مرتبط با سالمندان کمک نماید.
کلیدواژگان:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
21 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p1919875 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!