ارزیابی وضعیت ارگونومی کاربران رایانه در واحدهای اداری با استفاده از روش های RULA و ROSA

پیام:
چکیده:
مقدمه
استفاده گسترده از رایانه در محیط کار اداری، باعث افزایش شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی (MSDs) در میان کاربران رایانه شده است. MSDs باعث کاهش بهرهوری، افزایش میل به ترک کار و هزینه ها میشود. هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع MSDs و ارزیابی ریسک فاکتورهای موثر با استفاده از روش های ROSA و RULA بود.
روش کار
این مطالعه مقطعی در میان کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود (153 نفر) که بیش از 2 ساعت در روز با رایانه کار میکردند، انجام شد. کارمندان با توجه به معیارهای ورود و خروج به این مطالعه وارد شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد شده نوردیک، روش های RULA و ROSA انجام شد. داده ها بوسیله آزمونهای آماری t مستقل، ضریب همبستگی پیرسون، کای دو و رگرسیون لجستیک چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
در هر دو روش RULA و ROSA بیشترین سطح ریسک به ترتیب مربوط به سطوح 2،1و3 بود. بیشترین شیوع MSDs منتج از پرسشنامه نوردیک، مربوط به قسمت تحتانی کمر با 52/6% بود. مطابق با آزمون t مستقل، ارتباط معناداری بین نمره های قسمتهای مختلف RULA و ROSA با شیوع MSDs در برخی از نواحی بدن )از جمله کمر درد و صندلی و مانیتور در ROSA ) یافت شد. ضریب همبستگی بین نمره نهایی دو روش RULA و ROSA با استفاده از آزمون پیرسون 0/764 شد. نتایج مدل رگرسیون لجستیک نشان داد که کمر درد با نمره نهایی RULA و ROSA ، جنس، سابقه کار و شاخص توده بدن رابطه معناداری دارد.
نتیجه گیری
بر مبنای نتایج دو روش RULA و ROSA ، نیاز به ارزیابی بیشتر وضعیت ارگونومی درآینده نزدیک میباشد. شیوع کمردرد بیشتر از سایر اندام است. با توجه به ارتباط بین شیوع کمر درد با نمره حاصل از ROSA در صندلی و مانیتور، نیاز به تمرکز بر بهبود این قسمتها میباشد، همچنین این روش ها میتوانند بعنوان پیشبینی کننده احتمال بروز MSDs مورد استفاده قرار گیرند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -37
لینک کوتاه:
magiran.com/p1919876 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!