بررسی تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی درتنظیم هیجانی زنان زندانی مبتلا به اعتیاد استان خراسان شمالی

پیام:
چکیده:
مقدمه
هدف این پژوهش بررسی تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در تنظیم هیجانی زنان زندانی که سابقه اعتیاد داشتند بوده است.
روش کار
روش پژوهش حاضر از نوع روش های آزمایشی است که از طرح پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه پژوهش عبارت بود از کلیه زنان زندانی که سابقه اعتیاد داشته در سال 1395-1396 و در زندان زنان استان خراسان شمالی نگهداری میشدند. در این مطالعه 63 نفر از زنان زندانی که سابقه مصرف مواد مخدر (مواد مخدر سنتی) را داشتند به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند طوری که 29 نفر در گروه مداخله (34 نفر بودند که ریزش داشته) و 34 نفر در گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها
مقیاس دشواریهای تنظیم هیجانی (DERS: Difficulties In Emotion Regulation Scale) یک شاخص خود گزارشی که برای ارزیابی دشواری های موجود در تنظیم هیجانی و دارای 36 عبارت و 6 خرده مقیاس است.
نتیجه گیری
نتایج نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن به صورت معناداری تمامی ابعاد دشواری تنظیم هیجانی را کاهش داده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1919878 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!