بررسی مواجهه رانندگان تاکسی با ذرات گرد و غبار قابل استنشاق 2.5 PM در شهر بجنورد

پیام:
چکیده:
مقدمه
ذرات منتشر شده ناشی از ترافیک زمینه را برای افزایش مرگ ومیر و بستری شدن افراد در نتیجه بیماریهای قلبی عروقی ایجاد میکند. هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان مواجهه رانندگان تاکسی با ذرات PM2. 5 در خیابان ها و مسیرهای مختلف شهر بجنورد و عوامل موثر بر آن بوده است.
روش کار
در این مطالعه 677 تاکسی غلظت ذرات PM2. 5 در هوای منطقه تنفسی رانندگان با استفاده از یک دستگاه نمونه برداری و تجزیه مستقیم ذرات قابل استنشاق (Micro Dust Pro) همراه با یک پمپ نمونه بردار فردی کالیبره شده با دبی 3/5 لیتر بر دقیقه، اندازه گیری شد. غلظت ذرات در هوای منطقه تنفسی رانندگان در 12 مسیر اصلی شهر بجنورد در مدت 10 ماه اندازه گیری گردید و عوامل احتمالی موثر بر آن بررسی گردید.
یافته ها
نتایج حاصل از اندازه گیری نشان داد که میانگین مواجهه رانندگان تاکسی با ذرات گردوغبار قابل استنشاقPM2. 5 معادل 108/08±229/64 μg/m3 معادل میباشد. کمترین میزان مواجهه برای کل رانندگان μg/m379/95±62/37
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
52 -59
لینک کوتاه:
magiran.com/p1919880 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!