تاثیر عملکرد خانواده بر کیفیت زندگی و سلامت روان زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر بابل سال 1395

چکیده:
مقدمه
سلامت هر فرد در خانواده در نتیجه کیفیت زندگی بهتر و کارکرد مناسب خانواده میباشد، همچنین خانواده میتواند بسیاری از مشکلات روانی و اجتماعی افراد را برطرف سازد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر عملکرد خانواده بر کیفیت زندگی و سلامت روان در بین زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر بابل در سال 1395 انجام شده است.
روش کار
پژوهش حاضر از نوع مقطعی )توصیفی – تحلیلی( و جامعه آماری کلیه زنان باردار به تعداد 2354 نفر میباشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 331 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری طبقه ای بوده است. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه های استاندارد سلامت عمومی کلدبرگ و هیلر، پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه 36 سوالی، پرسشنامه عملکرد خانواده مک مستر است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS21 با آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند.
یافته ها
یافته ها نشان داد که رابطه بین عملکرد خانواده با کیفیت زندگی و سلامت روان زنان باردار در سطح اطمینان 0/99 معنی دار است. هم چنین، نتیجه آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر کیفیت زندگی و سلامت روان زنان باردار نشان داد که رابطه بین این دو متغیر در سطح اطمینان 0/95 معنیدار است. نتیجه تحلیل رگرسیون نشان داد که براساس مقدار ضریب تعیین یا R2 که برابر با 0/62 می باشد، نشانگر تبیین 0/62 درصد از تغییرات متغیر سلامت روان در بین زنان باردار توسط مجموعه عملکرد خانواده و کیفیت زندگی می باشد.
نتیجه گیری
نتایج مطالعه نشان داد که عملکرد مثبت خانواده با بهبود کیفیت زندگی بخشی از سلامت روان زنان باردار را پیش بینی میکند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
60 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p1919881 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!