بررسی ارتباط بین سبک های دفاعی «من» از طریق ناگویی هیجانی و نشخوار خشم

پیام:
چکیده:
مقدمه
سبک های دفاعی در مطالعه شخصیت و تبادلات اجتماعی سهم بسیار مهمی را به خود اختصاص دادهاند. آگاهی از هیجانات و خاطرات مرتبط با خشم نیز در این خصوص بسیار تاثیر گذار هستند. بنابراین شناسایی و ارتباط افکار و احساسات برای سازگاری روانشناختی در دراز مدت بسیار مهم است. . به همین منظور، هدف پژوهش حاضر پیش بینی نوع سبک های دفاعی "من"با دخالت ناگویی هیجانی و نشخوار خشم، بین دو جنس زن و مرد میباشد.
روش کار
بدین منظور، نمونهای متشکل از 348 نفر از دانشجویان ) 153دختر، 195پسر (به صورت نمونه گیری سهمیهای از بین دانشجویان انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامههای سبک های دفاعی اندروز، پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو و پرسشنامه نشخوار خشم ساخودولوسکی استفاده شد. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش رگرسیون چند متغیره وآزمون مان ویتنی است.
یافته ها
حاکی از این است که: در سبک دفاعی رشد نایافته، متغیرهای ناگویی هیجانی و جنسیت 0/40 واریانس را پیش بینی میکنند. ودر سبک دفاعی نوروتیک هر سه متغیر (جنسیت و ناگویی هیجانی و نشخوار خشم) 0/14 درصد واریانس را پیش بینی میکنند. همچنین با توجه به آزمونمان ویتنی، میانگین ناگویی هیجانی در بین مردان بیشتر از زنان بود (P>0/01). در مورد متغیر نشخوار خشم بین زن و مرد تفاوت معنی داری مشاهده نشد (P>0/5).
نتیجه گیری
ناگویی هیجانی و عدم اگاهی از احساسات و دشواری در بیان انها بین مردان بیشتر از زنان بوده و بهتر است طی برگزاری اموزشهای متنوع این مساله در بین مردان به حداقل برسد. زیرا باعث ایجاد مسائل ارتباطی در محیط کار و زندگی شخصی خواهد بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
85 -92
لینک کوتاه:
magiran.com/p1919898 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!