تبیین ابعاد فرهنگ سازمانی و رابطه آن با توانمندسازی روانشناختی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پیام:
چکیده:
مقدمه
فرهنگ سازمانی یکی از مقولههای مهم در مدیریت رفتار سازمانی میباشد و بسیاری از صاحب نظران، فرهنگ سازمانی را اساس شکلگیری توانمندسازی میدانند پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مفهومی جهت تبیین ابعاد فرهنگ سازمانی و بررسی رابطه آن با توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است.
روش کار
تحقیق حاضر یک کاربردی- توصیفی )همبستگی (و از لحاظ روش، یک تحقیق آمیخته میباشد و ابتدا با روش دلفی مولفه ها شناسایی و مدل طراحی شده است و با استفاده از پرسشنامه طراحی شده که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است ارتباط بین متغیرها بررسی شده است. جامعه مورد بررسی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مهرماه 1396بوده است (N=1751) و حجم نمونهای به حجم 178 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار آماری AMOS24. 0 داده ها در سطح معنی داری 5 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
بر اساس شاخصهای سنجش اعتبار مدل میتوان پذیرفت مدل ارائه شده از اعتبار بالایی برخوردار است و با توجه به نتایج حاصل از پژوهش میانگین امتیاز فرهنگ سازمانی (2/82) و توانمندسازی روانشناختی (2/92) در سطح مطلوبی قرار ندارد (P>0/001) ولی بر این اساس بین فرهنگ سازمانی و توانمند سازی روانشناختی رابطه مثبت (r=0/531) و معنی دار دارد (P>0/001).
نتیجه گیری
تقویت و شناسایی فرهنگ سازمانی میتواند بر توانمندسازی رواشناختی کارکنان موثر بوده و با حمایت از خلاقیت و نوآوری سازمانی، توانمندسازی روانشناختی را در کارکنان توسعه داد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
93 -100
لینک کوتاه:
magiran.com/p1919902 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!