رابطه مدیریت استعداد با جانشین پروری در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز: یک مطالعه موردی

پیام:
چکیده:
مقدمه
امروزه، سازمان های پویا در تلاش برای ایجاد فرصت هایی برای جذب استعدادها هستند که یکی از ابزارهای مدیریت استعداد و تامین نیروهای زبده برای مشاغل اصلی سازمان، جانشین پروری است. هدف این مطالعه بررسی رابطه مدیریت استعداد با جانشین پروری در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1396بود.
روش ها
این مطالعه، از نوع توصیفی-تحلیلی و مقطعی بود که در سال 1396 بر روی 307 نفر ازکارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام گرفت. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه مدیریت استعداد Phillips و Roper و پرسشنامه جانشین پروری Kim استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تحلیلی t-test، ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون و با بهره گیری از نرم افزار SPSS نسخه 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: سطح مدیریت استعداد و جانشین پروری در کارکنان مورد مطالعه، در حد متوسط بود. همچنین، بین میانگین مدیریت استعداد و جانشین پروری با سطح تحصیلات (به ترتیب، 006/0P= و 001/0P<) و بین میانگین مدیریت استعداد با معاونت محل خدمت کارکنان مورد مطالعه (005/0P=) ، ارتباط آماری معناداری وجود داشت. در نهایت، بین میانگین مدیریت استعداد و جانشین پروری، همبستگی مستقیم و معنادار مشاهده شد (001/0P<). بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه پیشنهاد می شود که با پیاده سازی اصول مدیریت استعداد، خزانه ارزشمندی از استعدادها در سازمان ایجاد شود تا بتوان با استفاده از اصول جانشین پروری در زمان مناسب، به نیروهای کیفی و کارآمد دسترسی داشت و افراد شایسته را جایگزین نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
262 تا 273
لینک کوتاه:
magiran.com/p1920343 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!