بررسی وضعیت مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1394

پیام:
چکیده:
مقدمه
بدون شک بخش عمده ای از بودجه بیمارستان ها صرف خرید و نوسازی تجهیزات پزشکی می گردد که حساسیت بهره برداری صحیح کاربران را در صیانت از سرمایه ملی می طلبد. ارتقاء سطح کیفی خدمات سلامت، افزایش کارایی و اثربخشی تجهیزات و استفاده بهینه از اعتبارات در گرو برنامه ریزی و اجرای سیستم استاندارد نگهداشت تجهیزات می باشد. هدف این مقاله تحلیل وضعیت مدیریت نگهداشت تجهیزات و تعیین رابطه آن با هزینه سالیانه بیمارستان ها بود.
روش ها
در این پژوهش مقطعی، توصیفی- تحلیلی وضعیت نگهداشت تجهیزات پزشکی 15 بیمارستان دانشگاه بر مبنای چک لیست ارزیابی نگهداشت تجهیزات پزشکی که روایی و پایایی آن توسط اداره کل تجهیزات پزشکی کشور تایید گردید، در 4 محور خرید، تعمیرات، کنترل کیفی و نیروی فنی به صورت میدانی بررسی و امتیازدهی شد. همچنین هزینه مرتبط با هریک از محورها از بیمارستان ها اخذ و با امتیازات همان محور مقایسه و همبستگی آن ها با آزمون پیرسون محاسبه شد. نتایج: ضرایب همبستگی بین امتیاز نگهداشت با کاهش هزینه های خرید 49/0 ، با کاهش هزینه های تعمیرات 29/0 و با هزینه های کنترل کیفی 60/0 بود و ارتباط مثبت معنی داری (05/0P<) بین وضعیت نگهداشت تجهیزات پزشکی و هزینه ها وجود داشت. بحث و نتیجه گیری: پیاده سازی صحیح مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی و کیفیت اقدامات مرتبط با نگهداشت در مراکز درمانی باعث کاهش چشمگیر هزینه ها در محورهای خرید، تعمیرات و کنترل کیفی تجهیزات می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
274 -285
لینک کوتاه:
magiran.com/p1920344 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.