تاثیر شوری بر رشد، غلظت کلروفیل و بتاکاروتن در جلبکsp. Dunaliella جداسازی شده از خلیج چابهار

پیام:
چکیده:
جلبک sp. Dunaliella از شاخه جلبک های سبز است که دارای پراکنش جهانی می باشد و در آب های ساحلی خلیج چابهار نیز به وفور گزارش شده است. از ویژگی های منحصر به فرد این جلبک، قدرت سازش در شوری و دمای زیاد است. این جلبک در مقابل کمبود نیترات مقاوم است و در پاسخ به تنش های محیطی با افزایش غلظت رنگدانه ها خصوصا رنگریزه بتاکاروتن و گلیسرول پاسخ می دهد. هدف از این تحقیق، تاثیر فاکتور شوری بر نرخ رشد سلولی، میزان تولید و ذخیره سازی کلروفیل و بتاکاروتن در جلبک Dunaliella sp. بود. در این پژوهش ضمن جداسازی و خالص سازی جلبک sp. Dunaliella، تاثیر شوری های مختلف (5/0، 75/0، 1، 5/1، 2، 3 و 4 مولار کلرید سدیم) بر رشد و تکثیر جلبک، میزان تولید کلروفیل a، b و بتاکاروتن طی مدت چهار هفته مورد بررسی قرار گرفت. میزان تولید کلروفیل (a و b) و بتاکاروتن با اسپکتروفتومتری با کمک استون اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که جلبک Dunaliella sp. در غلظت های 5/0، 75/0، 1، 5/1، 2، 3 و 4 مولار کلرید سدیم قادر به رشد است؛ ولی بیشترین رشد و تکثیر سلولی و همچنین بیشترین میزان تولید بتاکاروتن این جلبک بین شوری های 5/1 تا 2 مولار کلرید سدیم می باشد (05/0p<). با افزایش رشد و تکثیر جلبک، میزان تولید کلروفیلa و bدر تمام شوری ها افزایش یافت ولی به علت تولید بتاکاروتن، میزان غلظت این رنگریزه ها کاهش نشان داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 82
لینک کوتاه:
magiran.com/p1920693 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!