بررسی ارتباط بین شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی با استرس شغلی در بین قالی بافان استان سیستان و بلوچستان در سال 1396

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
اختلالات اسکلتی- عضلانی (MSDs: Musculoskeletal Disorders) یکی از مهم ترین دلایل بی رغبتی به کار و کاهش انگیزه های کاری هستند که به مرور زمان می توانند منجر به استرس شغلی گردند. در این ارتباط، پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی با استرس شغلی در بین قالی بافان روستایی منطقه سیستان صورت گرفت.
روش کار
در این پژوهش توصیفی- تحلیلی 100 زن قالی باف از روستاهای چهار شهرستان منطقه سیستان از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور تعیین شیوع علائم اختلالات اسکلتی- عضلانی از پرسشنامه استاندارد استرس روانی- اجتماعی نوردیک استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS 16 ، آزمون t تک نمونه ای و ضریب همبستگی Pearson صورت گرفت.
یافته ها
نتایج نشان دادند که میزان استرس شغلی در زنان قالی باف روستایی سیستانی در سطح بالایی است. بر مبنای یافته ها، بیشترین اختلالات اسکلتی- عضلانی (98 درصد) به قسمت فوقانی پشت اختصاص داشت و کمترین اختلالات (45 درصد) مربوط به زانو بود. شایان ذکر است که بین اختلالات اسکلتی- عضلانی و مولف ه های آن ها (به جز سه مولفه ران، زانو و پا) با استرس شغلی رابطه معنادار و مثبتی به دست آمد (P=0/001).
نتیجه گیری
براساس یافته های پژوهش، اقدامات موثر برای کاهش استرس شغلی در زنان قالی باف روستایی مورد نیاز می باشد. همچنین با توجه به تاثیر شش مولفه از نه مولفه اختلالات اسکلتی- عضلانی بر استرس شغلی، تمرکز بر بهسازی و طراحی مناسب فضاهای کاری، نیازهای روحی و روانی قالی بافان، طرز صحیح نشستن و تحرک و ورزش در زما نهای مشخص می تواند در کاهش استرس شغلی و اختلالات اسکلتی- عضلانی موثر باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p1920743 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.