تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به دیابت و عوامل موثر بر آن

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
امروزه دیابت یک مشکل جهانی است، به طوری که بیش از 400 میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است. تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به دیابت، به عنوان یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در روند درمان و بهبودی این بیماران در نظر گرفته می شود. هدف این مطالعه تعیین میزان تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به دیابت و عوامل موثر بر آن بود.
مواد و روش ها
این مطالعه توصیفی- تحلیلی، بر روی 320 بیمار دیابتی، با میانگین سنی 14/35±59/85 سال، در سال 1396 در بیمارستان های رسول اکرم و فیروزگر دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد. اطلاعات توسط پرسشنامه دو قسمتی تبعیت از درمان بیماری های مزمن جمع آوری و همبستگی توسط آزمون اسپیرمن بررسی شد.
یافته ها
میانگین کل نمره تبعیت از درمان 33/13 ± 11/43 می باشد که 62/82 درصد از بیماران دارای تبعیت از درمان ضعیف، 33/22 درصد تبعیت از درمان متوسط، 2/96 درصد تبعیت از درمان خوب و 1 درصد تبعیت از درمان بسیار خوب را داشتند. 52/5 درصد از بیماران مبتلا به پای دیابتی بودند و تبعیت از درمان با ابتلا به پای دیابتی ارتباط معکوس داشت.
نتیجه گیری
میزان تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به دیابت، بطور معناداری پایین بود. عوامل مختلفی وضعیت تبعیت از درمان بیمار را تحت تاثیر قرار می دهد که این عوامل نیازمند شناسایی در هر بیمار است.
زبان:
فارسی
صفحات:
37 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p1920811 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!