نقش عدم اطمینان محیطی، محدودیت مالی و محافظه‎کاری حسابداری در محدود کردن پیامدهای عملکردی نشئت‎گرفته از اعتمادبه‎نفس بیش از اندازه مدیران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

اعتمادبه‎نفس بیش از اندازه مدیران، اخبار بد نشئت گرفته از ضعف در عملکرد را به تعویق می‎اندازد و محافظه‎کاری می‎تواند عاملی برای تعدیل آن باشد. هدف این مقاله، بررسی نقش محافظه‎کاری حسابداری در محدود کردن پیامدهای عملکردی نشئت گرفته از اعتمادبه‎نفس بیش از اندازه مدیران است.

روش

برای بررسی موضوع، بر مبنای الگوی رگرسیونی داده‎های ترکیبی، داده‎های 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 تا 1395جمع‎آوری و برای آزمون فرضیه‎های پژوهش استفاده شد.

یافته‎ها

بر اساس نتایج، اثر معنادار و تعاملی محافظه‎کاری و اعتمادبه‎نفس بیش از اندازه مدیران بر عملکرد شرکت به تایید رسید. همچنین مشخص شد، عدم اطمینان محیطی به‎طور معناداری بر تعامل مشترک اعتمادبه‎نفس بیش از اندازه مدیران و محافظه‎کاری حسابداری بر عملکرد آتی تاثیرگذار است و در نهایت، محدودیت تامین مالی اثر معناداری بر تعامل مشترک اعتمادبه‎نفس بیش از اندازه مدیران و محافظه‎کاری حسابداری بر عملکرد آتی دارد.

نتیجه‎گیری

نتایج پژوهش حاکی از آن است که واحدهای تجاری با مدیران دارای اعتمادبه‎نفس بیش از اندازه و اعمال محافظه‎کاری در حسابداری، عملکرد آتی مساعدی دارند. به بیان دیگر، محافظه‎کاری با کنترل رفتارهای خوش‎بینانه مدیران به بهبود عملکرد منجر شده و وجود محدودیت تامین مالی و عدم اطمینان محیطی به‎دلیل ایجاد نوسان در نتایج، خوش‎بینی مدیریت را کاهش می‎دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
347 تا 366
لینک کوتاه:
magiran.com/p1920822 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!