بررسی تاثیر راهنمای تعامل ویدیویی مادر ونوزاد بر استرس مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان

پیام:
چکیده:
مقدمه
تولد نوزاد نارس با پیامدهای نامطلوب مادری از جمله استرس همراه است. استرس مادر بیشتر مربوط به مشکلات رفتاری نوزاد، سطح پایین آموزش, و عدم حمایت اجتماعی می باشد. اختلال در تعامل مادر ونوزاد یکی از پیامدهای بستری شدن طولانی مدت نوزاد به شمار می رود. بنابر این مهم است که به کاهش استرس مادر ، در طول مدت بستری شدن نوزاد توجه شود. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر راهنمای تعامل ویدیویی مادر ونوزاد بر استرس مادران نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان، به عمل آمده است. روش: پژوهش حاضر، یک مداخله نیمه تجربی است که بر80 مادردارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان، در دو گروه کنترل وآزمون انجام شد. راهنمای تعامل ویدیویی شامل فیلم های ثبت شده از تعامل پژوهشگر – نوزاد، شامل گرفتن انگشت نوزاد، نوازش ولالایی خواندن،در آغوش گرفتن نوزاد وشیردهی نوزاد نارس به همراه فیلم های آموزشی برگرفته شده از سایت های معتبر برای مادران گروه آزمون به نمایش گذاشته شد. نمایش این فیلم ها در روز اول مداخله بعد از تکمیل پرسشنامه استرس والدی (پیش آزمون) انجام خواهد شد. در روز چهارم وهفتم مداخله بعد از نمایش فیلم ها، پرسشنامه استرس والدی (اولین پس آزمون) و (دومین پس آزمون) ، توسط مادران تکمیل خواهد شد. این فیلم هابرای مادران گروه کنترل نیز به جهت ملاحظات اخلاقی،به نمایش گذاشته شد.
یافته ها
با توجه به آزمون تی مستقل ،استرس مادران در دو گروه آزمون و کنترل قبل از مداخله و سپس در روز چهارم وهفتم مداخله، نشان دهنده آن است میانگین نمره استرس، در گروه آزمون از 93 قبل از انجام مداخله به 67/81در روز چهارم مداخله کاهش و سپس در روز هفتم مداخله به 76/71افزایش یافت، در گروه کنترل،میانگین نمره استرس قبل از انجام مداخله از 97 به 69/13در روز چهارم کاهش و سپس در روز هفتم به 77 ، افزایش یافت.
نتیجه گیری
با توجه به این که گروه های آزمون و کنترل قبل از مداخله از نظر میانگین نمره استرس با یکدیگر اختلاف معنادار نداشتند، می توان نتیجه گیری کرد که یافته های تحقیق نشان دهنده تاثیرراهنمای تعامل ویدیویی درکاهش استرس مادران مورد مطالعه گروه آزمون می باشد. لذا پیشنهاد می شود به منظور کاهش استرس مادران و با توجه به اثرات مهمی که برقراری تعامل مادر ونوزاد در ساعات وروز های اول تولد نوزاد نارس،بر تکامل مغز وتکامل رفتاری وعاطفی –اجتماعی نوزاد دارد، جهت کاهش استرس مادر دارای نوزاد بستری و همچنین برقراری تعامل مادر با نوزاد در اولین فرصت بعد از تولد نوزاد و با در نظرگرفتن مزیت کم هزینه بودن و کوتاه مدت بودن در استفاده از آن می توان از این روش در بخش های مراقبت ویژه نوزادان به عنوان یکی از تدابیر مراقبتی وآموزشی ، پیشنهاد می شود از راهنمای تعامل ویدیویی در بخش های مراقبت ویژه نوزادان استفاده نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
68 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p1921265 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!